Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Росица Горска сертификация Резюме на Доклада за мониторинг в ДЛС Росица Резюме на доклада от проведения мониторинг ТП ДЛС РОСИЦА.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация карта на ДЛС Росица / за площа на бившото ДГС Севлиево/ FL75_U.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Карта на ТП ДГС "Габрово", в т.ч. Предтсавителни образци и ГФС. ДГС_ГАБРОВО2020_GFS.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация Карта ТП ДГС Плачковци Карта ЗЗ по ЗБР.pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Карта ТП ДЛС "Каракуз" гр.Дулово ТП ДЛС Каракуз-Дулово.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Резюме от мониторинг на територията управлявана от ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар” във връзка със заповед РД-05-188/06.06.2018 Резюме от мониторинг.doc
ДГС Бяла Горска сертификация Списък за ползване на дървесина през 2020година Списък ползване на дървесина.PDF
ДГС Бяла Горска сертификация Резюме на анализ за резултатите от проведения за 2019год.мониторинг в ГТ управлявани от ТП„ДГС Бяла“ резюме анализ мониторинг 2019.PDF
ДГС Сеслав Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП “ДГС Сеслав” оценка на социалното въздействие на дейността 023.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ДГС „Сеслав” списък дървесни и недървесни продукти 2020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Обобщен анализ на промените в състоянието на ГВКС обобщен анализ ГВСК023.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Доклад за резултатите от проведения мониторинг през 2019 година в изпълнение на системата за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС „Сеслав“ доклад мониторинг 2019.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2020 година на територията на ТП ДГС „Сеслав” анализ 2020.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги за 2019 година на територията на ТП ДГС „Сеслав” анализ 2019.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация 2020 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги 2020 Анализ ефекти горскостопански дейности.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация 2019 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги 2019 Анализ ефекти горскостопански дейности.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация 2020 Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново 2020 Списък продукти и услуги.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация 2019 Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново 2019 Списък продукти и услуги.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Резюме от планиращите документи Резюме от планиращите документи.doc
ДЛС Росица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскостопански дейности в ДЛС Росица / за територията на бившото ТП ДГС Севлиево/ Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти за 2020 на ДГС Севлиево.pdf