Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Тутракан Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция корупционни прояви и или конфликт на интереси 2020 Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция корупционни прояви и или конфликт на интереси 2020.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГД Разград 2020 Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГД Разград 2020.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Планирани Горскостопански мероприятия в горски територии- държавна собственост, в обхвата на ТПДГС Тутракан predvideni GSM meropriatia.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Доклад 2019 doklad 2019.pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Писмо до заинтересовани страни за извършване на горскостопански дейности Писмо заинтересовани страни по дейности .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Доклад и анализ на система за мониторинг Доклад и анализ система мониторинг .pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Информация за планирани горскостопански мероприятия през 2020 г. 2020 Информация горскостопански мероприятия.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Оценка на въздействието от дейността на ДГС "Болярка", гр. В. Търново 2020 Оценка въздействие дейност ДГС Болярка.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция 2020 Вътрешни правила защита лица подали сигнали.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Политика срещу корупция 2020 политика срещу корупция.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с права на собственост и ползване 2020 Вътрешни правила спорове.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ДЛС Росица Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС Росица.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги в ДЛС Росица / на територията на бившото ДГС Севлиево/ Списък на дървестните и недървестните продукти ТП ДГС Севлиево.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги в ДЛС Росица Списък на дървестните и недървестните продукти ДЛС Росица.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Информация за планираните сечи по подотдели и землища списък на планираните мероприятея през 2020г.ТП ДЛС Росица.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Информация за планираните сечи по подотдели и землища Списък планирани мероприятия ТП ДГС Севлиево.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Политика на ДЛС Росица срещу корупция Политика на ТП ДЛС Росица срещу корупция.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове Вътрешни правила за разрешаване на спорове ТП ДЛС Росица.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Оценка на въздействието от дейността на ДЛС Росица/ за територията на бившото ТП ДГС Севлиево/ Оценка на въздействието от горскостопанските дейности на ТП ДГС Севлиево.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ДЛС Росица Оценка на въздействието от горскостопанските дейности на ТП ДЛС Росица.pdf