Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Каракуз Горска сертификация декларация дългосрочна ангажираност декларация.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Списък на недървесни горски ресурси списък на недървесни горски ресурси.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Списък на планираното ползване през 2018 г. на територията на ТП ДГС Горна Оряховица списък на планираното ползване.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Резюме на ГСП 2016 за територията на ТП ДГС Горна Оряховица Резюме на ГСП 2016 за територията на ТП ДГС Горна Оряховица.doc
ДГС Елена Горска сертификация Анализ на екологичните стойности, които могат да бъдат засегнати от извършваните горскостопански дейности анализ на ефекта от ГС-дейност.pdf
ДГС Елена Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ДГС политика за управление на горите.pdf
ДГС Елена Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове вътрешни правила за разрешаване на спорове.pdf
ДГС Елена Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция и конфликт на интереси вътрешни правила за защита на лица подали сигнали.pdf
ДГС Елена Горска сертификация Политика на ДГС срещу корупцията и сродни на нея явления политика срещу корупцията.pdf
ДГС Елена Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност декларация.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Отчет добита маса към 31.12.2017 г. ДГС Буйновци отчет добита маса към 31.12.2017 г. ДГС Буйновци.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на недървесните горски продукти на територията на ДГС Буйновци Списък на недървесните горски продукти на територията на ДГС Буйновци.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Годишен план за ползване на дървесина за 2018 г. ДГС Буйновци годишен план 2018 г..xlsx
ДГС Бяла Горска сертификация Списък планирано ползване 2018г. Списък планирано ползване 2018.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация резюме мониторингов доклад Тутракан резюме мон план 2017.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДИСКРИМИНАЦИЯ В ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Оценка на въздействието от дейността на ТП ДГС „Горна Оряховица“ Оценка на въздействието от горскостопанските дейности.docx
ДГС Плачковци Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ, ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ И МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ В ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ В ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОРУПЦИЯ ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ.pdf
ДГС Плачковци Горска сертификация ПОЛИТИКА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА В ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ ПОЛИТИКА НА ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА И СРОДНИ НА НЕЯ ЯВЛЕНИЯ.pdf