Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Росица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от планираните горскостопански дейности в ДЛС Росица Анализ на положителните и отрицателни външни ефекти за 2020г. ДЛС Росица.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Резюме от планиращите документи 2019 Тутракан Резюме от планиращите документи 2019 Тутракан.doc
ДГС Тутракан Горска сертификация Заинтересовани страни 2020 Заинтересовани страни 2020.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Доклад ЗБУТ 2019 Доклад ЗБУТ 2019.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Доклад ЗБУТ 2018 Доклад ЗБУТ 2018.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Декларация от ръководството на стопанството за дългосточна ангажираност към принципите и критериите на Националния стандарт 2020 Декларация от ръководството на стопанството за дългосточна ангажираност към принципите и критериите на Националния стандарт 2020.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Вътрешни правила за решаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности 2020 Вътрешни правила за решаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности 2020.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция корупционни прояви и или конфликт на интереси 2020 Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция корупционни прояви и или конфликт на интереси 2020.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГД Разград 2020 Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГД Разград 2020.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Планирани Горскостопански мероприятия в горски територии- държавна собственост, в обхвата на ТПДГС Тутракан predvideni GSM meropriatia.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Доклад 2019 doklad 2019.pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Писмо до заинтересовани страни за извършване на горскостопански дейности Писмо заинтересовани страни по дейности .pdf
ДЛС Каракуз Горска сертификация Доклад и анализ на система за мониторинг Доклад и анализ система мониторинг .pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Информация за планирани горскостопански мероприятия през 2020 г. 2020 Информация горскостопански мероприятия.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Оценка на въздействието от дейността на ДГС "Болярка", гр. В. Търново 2020 Оценка въздействие дейност ДГС Болярка.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция 2020 Вътрешни правила защита лица подали сигнали.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Политика срещу корупция 2020 политика срещу корупция.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с права на собственост и ползване 2020 Вътрешни правила спорове.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ДЛС Росица Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС Росица.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги в ДЛС Росица / на територията на бившото ДГС Севлиево/ Списък на дървестните и недървестните продукти ТП ДГС Севлиево.pdf