Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Дунав Горска сертификация Резюме от доклад за мониторинг за 2020г. резюме-доклад-мониторинг.doc
ДГС Болярка Горска сертификация Планирани горскостопански мероприятия в горски територии държавна собственост през 2021г. в обхвата на ТП ДГС "Болярка" гр. В. Търново Горскостопански мероприятия през 2021г..pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ДЛС Дунав политика-за-управление-на-горите.pdf
Централно Управление 25.05.2021 Документ Стратегия за управление на риска СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА-СЦДП.doc
ДЛС Дунав Горска сертификация Списък на продуктите и услугите предоставяне от ДЛС Дунав списък-продукти-услуги.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателни ефекти от дейността на ДЛС Дунав за 2021г анализ-положителни-отрицателни-страни.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация социална оценка на дейността на ДЛС Дунав социална оценка.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Планирани дейности на територията на ДЛС Дунав за 2021г планирани-дейности-2021.pdf
Централно Управление 19.05.2021 Документ Инструкция за достъп до активити Инструкция за достъп до активите - СЦДП.docx
Централно Управление 19.05.2021 Документ Методология за оценка на корупционния риск Методология за оценка на корупционния риск (002).docx
ДЛС Дунав Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лица подали сигнали за корупция в ДЛС Дунав Вътрешни-правила-сигнали-корупция.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Политика срещу корупцията Политика-антикорупция.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП ДЛС Дунав Вътрешни-правила-собственост.pdf
ДГС Елена Горска сертификация Списък на недървесни горски продукти за 2021г. НДГП 2021г.pdf
ДГС Елена Горска сертификация Опис на насаждения с предвидено ползване на дървесина през 2021г. Опис ползване 2021г.pdf
ДГС Свищов 13.05.2021 Документ Дърводобив, подвоз и товарене на дървесина от подотдели 47-7 и 47-5 със собствени работници и техника при ТП ДГС Свищов План-сметка-добив.xlsx
Централно Управление 11.05.2021 Документ Статут на звеното за вътрешен одит в "Северноцентрално държавно предприятие" ДП, гр. Габрово СТАТУТ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности през 2021 г. ДГС Буйновци Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2021.docx
ДГС Сеслав Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ДГС „Сеслав” списък дървесни и недървесни продукти037.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Д о к л а д за резултатите от проведения мониторинг през 2020 година в изпълнение на системата за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС „Сеслав“ мониторинг 2020.pdf