Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация сисък на недървесни горски продукти сисък на недървесни горски продукти.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Измерими показатели за постигане целите на управление на горите на територията на ТП ДГС Горна Оряховица измерими показатели за постигане целите на управление на горите на територията на ТП ДГС Горна Оряховица.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Предвидено ползване в ДГС Разград 2020 Предвидено ползване в ДГС Разград 2020.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Доклад мониторинг 2019 ТП ДГС Разград Доклад мониторинг 2019 ТП ДГС Разград.pdf
ДГС Разград Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2020 na ТП ДГС Разград Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2020 na ТП ДГС Разград.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Доклад за ГВКС / за територията на бившето ДГС Севлиево/ Доклад ГВКС ДГС Севлиево2020г.doc
ДГС Елена Горска сертификация Резюме на резултатите от проведен мониторинг през 2019г. Резюме мониторинг 2019.doc
ДГС Елена Горска сертификация Списък на недървесни горски продукти за 2020г. НДГП 2020.doc
ДГС Сеслав Горска сертификация Обем на дървесината която ще се продава от ТП ДГС Сеслав през отоплителен сезон 2020/2021 година на физически лица за лична употреба по ценоразпис дърва местно население 2020 2021.docx
ДГС Болярка Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност за 2020 г. 2020 Декларация за дългосрочна ангажираност.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност за 2019 г. 2019 Декларация за дългосрочна ангажираност.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация списък на отделите за ползване по землища 2020г. списък на отделите за ползване по землища 2020.xlsx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Резюме на анализа от проведения мониторинг през 2019г Резюме на анализа от проведения мониторинг през 2019г..docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Доклад ГВСК ДГС - Горна Оряховица Докалд ГВСК - ДГС Горна Оряховица.doc
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност Декларация за дългосрочна ангажираност.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Вътрешни правила за решаване на спорове за собственост Вътрешни правила за решаване на спорове за собственост.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Вътрешни правила за лицата подали сигнал за корупция Вътрешни правила за лицата подали сигнал за корупция.doc
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Вътрешни правила за дискриминация Вътрешни правила за дискриминация.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Анти корупционна политика на ТП ДГС Горна Оряховица Анти корупционна политика на ТП ДГС Горна Оряховица.docx
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните ефекти от дейността на ДГС Горна Оряховица Анализ на положителните и отрицателните ефекти от дейността на ДГС Горна Оряховица.docx