Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Болярка Горска сертификация Декларация Декларация.pdf
ДГС Габрово Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите на FSC®. FSC Declaration.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите на FSC® за отговорно управление на горите и за прилагане на свързаните Политики и Стандарти в т.ч. Политиките за асоцииране на организации с FSC декларация.pdf
ДГС Бяла Горска сертификация Декларация Декларация.PDF
ДЛС Дунав Горска сертификация Декларация за ангажираност на ДЛС Дунав с принципите на горската сертификация Декларация-ангажираност.pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Предвидени подотдели за лесосечен фонд за 2021г. Подотдели за лесосечен фонд 2021г..pdf
ДГС Болярка Горска сертификация Списък на дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС "Болярка" гр. Велико Търново Списък на дървесните и недървесните продукти.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Резюме от доклад за мониторинг за 2020г. резюме-доклад-мониторинг.doc
ДГС Болярка Горска сертификация Планирани горскостопански мероприятия в горски територии държавна собственост през 2021г. в обхвата на ТП ДГС "Болярка" гр. В. Търново Горскостопански мероприятия през 2021г..pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ДЛС Дунав политика-за-управление-на-горите.pdf
Централно Управление 25.05.2021 Документ Стратегия за управление на риска СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА-СЦДП.doc
ДЛС Дунав Горска сертификация Списък на продуктите и услугите предоставяне от ДЛС Дунав списък-продукти-услуги.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателни ефекти от дейността на ДЛС Дунав за 2021г анализ-положителни-отрицателни-страни.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация социална оценка на дейността на ДЛС Дунав социална оценка.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Планирани дейности на територията на ДЛС Дунав за 2021г планирани-дейности-2021.pdf
Централно Управление 19.05.2021 Документ Инструкция за достъп до активити Инструкция за достъп до активите - СЦДП.docx
Централно Управление 19.05.2021 Документ Методология за оценка на корупционния риск Методология за оценка на корупционния риск (002).docx
ДЛС Дунав Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лица подали сигнали за корупция в ДЛС Дунав Вътрешни-правила-сигнали-корупция.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Политика срещу корупцията Политика-антикорупция.pdf
ДЛС Дунав Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП ДЛС Дунав Вътрешни-правила-собственост.pdf