Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Силистра 14.06.2018 Документ дървесина предназначени за продажба на местно население за отоплителен сезон 2018-2019 г. дървесина предназначени за продажба на местно население за отоплителен сезон 2018-2019 г..pdf
ДГС Силистра 14.06.2018 Годишен план за ползване на дървесина ДГС-Силистра. Годишен план, одобрен на 31.10.2017 г. годишен план.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Уведомление до заинтересовани страни - Доклад за гори с висока консервационна стойност Уведомление заинтересовани страни Доклад ГВКС.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Резюме на ГСП резюме на ГСП.docx
ДГС Свищов Горска сертификация Планирани дейности през 2018 г. Информация за планувано ползване на дървесина през 2018 г..pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Политика на ТП ДЛС "Воден-Ири Хисар" срещу корупцията и сродните на нея явления Политика-корупция.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ТП ДЛС "воден-Ири Хисар" Вътрешни правила-права.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция,корупционни прояви и /или конфликт на интереси в ТП ДЛС"Воден-Ири Хисар" Вътрешни правила-корупция.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация ДОКЛАД за резултатите от проведения мониторинг през 2017 година Доклад мониторинг 2017.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация ДОКЛАД - Гори ВКС ДЛС Росица ДОКЛАД - Гори ВКС ДЛС Росица.doc
ДЛС Росица Горска сертификация Списък - планирано провеждане на горскостопански мероприятия през 2018 година Списък - планирано провеждане на горскостопански мероприятия.xlsx
ДГС Свищов Горска сертификация Доклад за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС Свищов Доклад за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Анализ на положителни и отрицателни външни ефекти Анализ на положителни и отрицателни външни ефекти.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС-Свищов Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС-Свищов.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Политика срещу корупцията и сродни на нея явления Политика срещу корупцията и сродни на нея явления.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове Вътрешни правила за разрешаване на спорове .pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС „Росица“ по Принцип 7 ПОЛИТИКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЛС „РОСИЦА“.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти по Принцип 5 Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги по Принцип 5 Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.pdf