Териториални поделения

Директор: инж. Йордан Бобонков
Телефон: 062 / 639940
Факс: 062/ 610712
e-mail: bolqrka@scdp.bg
Адрес: гр. Велико Търново, бул. "България" № 23
Банкова инфромация: Интернешънъл Асет банк АД – клон гр. Велико Търново; BIC: IABGBGSF; BG78IABG74311001182700

ТП Държавно горско стопанство „Болярка” се намира в централната част на Северна България, област Велико Търново. Южната част на стопанството е разположена в части от Тревненския и Еленския дял на Стара планина, а северната – в Дунавската равнина. Територията на стопанството очертава неправилна фигура с дължина в посока север-юг около 80 км и изток-запад – 60 км. Надморската височина варира от 50 м до 950 м, като средната надморска височина е 460 м. Релефът е разнообразен. С подчертано планински характер в южната част, хълмист в средната и равнинен в северната част на стопанството.
Реките на територията на ДГС „Болярка” са Янтра, Росица, Дряновска и Белица.
От естествено разпространените видове растителност най-често срещани са бук, зимен дъб, габър, шестил, липа, келяв габър и др. Създадени са иглолистни култури от бял бор, смърч, зелена дугласка. От храстите се срещат леска, глог, дрян, къпина.
На територията на стопанството е обявената за защитена територия местност Преображенски манастир, където има естествено находище на турска леска.

Общата площ на горските територии е 45 350 ха. Залесената площ е 43 453 ха, което е 95.8% от общата площ. Горските култури са с площ 5075 ха или 11,7 % от залесената площ. Голата незалесена площ е 369 ха, като най-много са поляните – 617 ха.

Собственост на горските територии:

Вид собственост Площ в ха %
Държавна 20 214 44
Общинска  4 098 10
Физ. и юрид. лица 14 490 32
Земеделски територии  5 948 13
Религиозни общности            497               1

Средногодишното ползване на дървесина е 37 613 м3 :
• едра – 4 402 м3;
• средна – 7 616 м3;
• дребна – 3 471 м3;
• дърва – 18 600 м3

Предвиденото средногодишно залесяване е 385 дка.

Ловната площ възлиза на 16 279 ха, разделени на 10 самостоятелни ловни района. Ловува се на благороден елен, сърна и дива свиня. Възможен е трофеен отстрел: благороден елен /тегло на трофея 7-13 кг/, сърна / 300 - 500 гр./, дива свиня /дължина на глигите до 24 см/. На територията на стопанството е отстрелян националният рекорд за сръндак с тегло 825 гр и 189,4 CIC точки. В района се срещат също дребен дивеч – фазан, гривяк, гургулица и пъдпъдък. От хищниците са разпространени вълк, чакал, лисица, дива котка и бялка.

Районът е богат на природни забележителности, исторически места и манастири. Има много добри условия за екотуризъм, фотолов и организиран ловен туризъм. Своите гости ДГС „Болярка” посреща в архитектурния резерват „Арбанаси”.

Виж пълна информация

Директор: инж. Румен Хараламов
Телефон:
Факс:
e-mail: buinovtsi@scdp.bg
Адрес: с. Буйновци, общ. Елена, обл. В. Търново
Банкова инфромация: IBAN: BG67CECB979010E6417500, BIC: CECBBGSF, при банка: Централна кооперативна банка АД

ТП Държавно горско стопанство Буйновци носи името на село Буйновци, община Елена, Великотърновска област, където е седалището на стопанството. Горите на стопанството се намират в югоизточната част на Великотърновска област върху част от северните склонове на Елено -Твърдишкия дял от Средна Стара планина. Разположени са на част от територията на община Елена в землищата на селата Буйновци, Дрента, Илаков рът, Мийковци и Тодювци. Горската растителност е представена от няколко основни групи насаждения: естествени чисти и смесени високостъблени насаждения, съставени предимно от бук, зимен дъб, габър, цер и благун; изкуствено създадени насаждения, главно от бял бор, черен бор и акация, и естествени издънкови насаждения от бук, зимен дъб, габър, цер, благун, келяв габър и др. Ловната площ на стопанството възлиза на 23 270,3 ха. Природните дадености на района създават благоприятна екологична обстановка за развитието на ловни трофеи. На територията на стопанството се ловуват благороден елен, сърна, дива свиня. 

Виж пълна информация

Директор: инж. Борислав Димов
Телефон: 0817 72780
Факс:
e-mail: bqla@scdp.bg
Адрес: ул."Васил Левски" №15,гр.Бяла ,област Русе
Банкова инфромация: IBAN: BG 15 BPBI 7921 10 44724601 , BIC: BPBIBGSF, при банка Юробанк България АД

ТП Държавно горско стопанство Бяла носи името на едноименния град, в който се намира административното му седалище. Горите и земите от горските територии на стопанството се намират в северозападната част на Русенска област. Стопанството е разположено в прехода между средната и източната част на Дунавската равнина, в долната част на водосборния басейн на р. Янтра и отчасти във водосборния басейн на р. Черни Лом. Горите и горските площи са пръснати мозаечно и представляват отделни по-големи или по-малки комплекси с различна форма и големина. Релефът е хълмисто-равнинен. Надморската височина варира от 0 до 400 м., като стопанството попада изцяло в долния равнинно-хълмист и хълмисто-предпланински пояс на дъбовите гори (0-600 м. н.в.). От територията му 4% попадат в подпояса на заливните и крайречни гори, а 96.0% – в подпояса на равнинно-хълмистите дъбови гори. Горите са предимно смесени с преобладаване на цер, благун, габър и липа, по-рядко чисти. По склоновете се срещат смесени гори от липа, ясен, клен, габър, дъбове, както и акациеви и тополови гори. В този район се срещат благороден елен, сърна и дива свиня. От дребния дивеч – заек, фазан, яребица. От хищниците са разпространени вълк, чакал, лисица, дива котка, бялка.

Виж пълна информация

Директор: инж. Георги Анастасов
Телефон: 066/808 826
Факс:
e-mail: gabrovo@scdp.bg
Адрес: ул."Минзухар" №1
Банкова инфромация: ЦКБ АД клон Габрово, IBAN: BG44CECB979010E6596200, BIC: CECBBGSF

ТП Държавно горско стопанство Габрово е разположено върху част от северните склонове на Средна Стара планина и Средния Предбалкан. Обхваща гористата част от водосборния басейн на река Янтра и водосборните басейни на река Андъка-приток на река Дряновска. Тук най-разпространени растителни видове са бук, цер, зимен дъб, благун, габър и келяв габър. От изкуствено залесените насаждения - бял и черен бор, смърч, акация, зелена дугласка, червен дъб и топола. С по-малко участие в насажденията се срещат още: явор, шестил, дива череша,ясен,бряст,сребърна липа,трепетлика, бреза, брекиня, турска леска, мъждрян, воден габър, космат дъб, клен, обикновена ела и бяла мура. Основен дървесен вид, който дава облика на естествената дървесна растителност във високата част е букът, а в ниската основни дървесни видове са цер, благун, габър, зимен дъб и бук. Ловува се на благороден елен, дива свиня, сърна и на вреден дивеч - лисица, чакал, вълк. 

Виж пълна информация

Директор: инж. Мила Стоянова
Телефон: 0618 6 00 65
Факс:
e-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg
Адрес: гр. Горна Оряховица, ул."Ангел Кънчев" №29
Банкова инфромация: IBAN: BG05IORT80481095019500; BIC: IORTBGSF; ИНВЕСТБАНК АД - ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ТП Държавно горско стопанство Горна Оряховица се намира на територията на Великотърновска област и управлява държавните горски територии в землищата на общините Горна Оряховица, Лясковец и Стражица. Територията му е разположена предимно в Дунавската хълмиста област. Малка част от горите (южно от селата Джулюница и Кесарево) заемат най-ниските части от северните склонове на Стара планина (Предбалкана). Релефът е платовиден, хълмист и нископланински, разчленен от речни течения. Преобладават издънковите дъбово-церови гори за превръщане в семенни, следвани от естествени дъбово-липови гори. В подпояса на заливните и крайречни гори се срещат ясен, цер, бряст, бяла топола, върба, клен, евроамерикански тополи и акация. Ловува се на благороден елен, сърна и дива свиня. В района се среща също дребен дивеч - фазан, гривяк, гургулица и пъдпъдък. От хищниците са разпространени вълк, чакал, лисица, дива котка и бялка.

Виж пълна информация

Директор: инж. Иван Пашов
Телефон: 06151/6281
Факс:
e-mail: elena@scdp.bg
Адрес: гр. Елена, 5070, ул. "д-р Христо Момчилов" № 3
Банкова инфромация: IBAN: BG 36 CECB 9790 10E6 5137 00, BIC: CECBBGSF, при банка: Централна кооперативна банка АД

ТП Държавно горско стопанство Елена носи името на гр. Елена, където е седалището и административният му център. Устроено е изцяло в границите на община Златарица и върху част от Община Елена. Стопанството заема северните склонове на източния дял на Средна Стара планина – Елено-Твърдишкия дял и предпланинските склонове северно от него. Горските комплекси са разпръснати върху сравнително голяма територия и образуват фигура, наподобяваща несиметрична звезда, която в посока изток – запад е 40 км и север – юг – 36 км. В района на стопанството са разпространени следните естествено растящи видове: буг, габър, благун, зимен дъб, цер, келяв габър, липа. Богатата хранителна и защитна база дават възможност за целогодишно наличие на богат и разнообразен дивеч. Най-често тук се срещат дива свиня, сърна и благороден елен.

>

Виж пълна информация

Директор: Инж. Мирослав Илиев
Телефон: 06770 2113
Факс:
e-mail: plachkovtsi@scdp.bg
Адрес: Гр. Плачковци, ул. "Балкан" № 17
Банкова инфромация: ИНВЕСТБАНК АД BG68IORT80481095020500 BIC IORTBGSF

ТП ДГС Плачковци заема северните склонове на Тревненска планина, дял на източната част на Централна Стара планина, водосборът на Дряновска река и системата от хълмове на Предбалкана до височините преди Велико Търново. В района на стопанството са разпространени следните дървесни видове: цер, благун, зимен дъб, бук, бял бор, смърч, ела, бяла топола. Създадени са комплекси – чисти иглолистни култури и такива с участието на липа, бреза, червен дъб, акация и други широколистни. От храстите се срещат шипка, глог, дрян, смрадлика, капина. На територията на стопанството се виреят и някои редки за страната дървесни, храстови и тревисти видове, включени в Червената книга на България: планински явор, тис, хилядолистен воден морач, панчичева пищялка, лудо биле.

Виж пълна информация

Директор: инж. Пламен Йорданов Колев
Телефон: 0889230880
Факс:
e-mail: razgrad@scdp.bg
Адрес: гр. Разград, ул. "Черна" №34
Банкова инфромация: банкова сметка-IBAN:BG06CECB979010E6589900,BIC:CECBBGSF,банка:ЦКБ АД

ТП Държавно горско стопанство Разград е разположено в Североизточна България и обхваща част от землищата на гр. Лозница, гр. Цар Калоян и с. Самуил. Територията на стопанството попада в източната част на Дунавската равнина и заема южните краища на Лудогорието. Най често срещани са дъбови гори. Основните дървесни видове, които дават облика на естествената горска растителност са цер, липа и габър. Разпространени са повсеместно, като образуват предимно чисти церови или смесени с благун, зимен дъб, габър и сребролистна липа. На по-бедни месторастения се срещат космат дъб, мъждрян и келяв габър. Ловува се на благороден елен, сърна и дива свиня.

В района се среща също дребен дивеч – заек, фазан, пъдпъдък, гургулица и гривяк. От хищниците са разпостранени вълк, лисица чакал, лисица, дива котка, бялка,пор, пъстър пор, невестулка, видра, язовец. Има добри условия за организиран лов на дребен пернат дивеч и индивидуален отстрел на едър дивеч.

Виж пълна информация

Директор: инж. Диляна Чоранова-Коева, тел. 0886088311
Телефон: 0631 60217
Факс:
e-mail: svishtov@scdp.bg
Адрес: гр. Свищов, ул. "Нове" №18
Банкова инфромация: IBAN : BG44BPBI79411077117801 , BIC: BPBIBGSF, при банка Юробанк България АД

ТП Държавно горско стопанство Свищов се намира в община Свищов, Великотърновска област, и обхваща всички землища в общината. Стопанството заема средната част на Дунавската равнина, северно от Плевенските и Павликенските височини, в средната и северната част на Лудогорието. Горският фонд представлява отделни откъснати един от друг комплекси с различна големина, пръснати сред обработваемите земи. Формата на територията на стопанството е неправилна фигура, като и в посока „север-юг” и в посока „изток-запад” дължината е около 30 километра. Средната надморска височина е 150 метра. Най-високата точка е местността ”Бунар Болар” – 239 м.н.в., а най-ниската е на Дунавския бряг – 18 м.н.в.

Виж пълна информация

Директор: зам.-директор инж. Елина Богданова
Телефон:
Факс:
e-mail:
Адрес:
Банкова инфромация:

ТП Държавно горско стопанство Севлиево се намира в Средния Предбалкан, като само най-северните части са в границите на Дунавско – хълмистата равнина. С най-голямо разпространение е церът, следван от благун, акация, келяв габър, бук. От храстите се срещат глог, шипка, дрян черен бъз, чашкодрян, леска, трънка, смрадлика, люляк, къпина. Ловува се на благороден елен, сърна и дива свиня, пъдпъдък, гълъби и водоплаващ дивеч. Възможен е трофеен отстрел: благороден елен /тегло на трофея 7-13 кг/, сърна / 300-500 гр./, дива свиня /дължина на глигите до 24 см/. В района се среща също дребен дивеч – фазан, гривяк, гургулица и пъдпъдък, заек. От хищниците са разпространени вълк, чакал, лисица, дива котка и бялка.

 

Виж пълна информация

Директор: инж. Йордан Сарилиев
Телефон: 0848/ 727 27
Факс:
e-mail: seslav@scdp.bg
Адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, област Разград, ул. „Осми март” 3
Банкова инфромация: IBAN BG43CECB979010E6587100, BIC CECBBGSF, при ”ЦКБ”АД

ТП Държавно горско стопанство „Сеслав” – гр. Кубрат е разположено в Североизточна България, на територията на Разградска и Русенска област. Образувано е от сливането на бившите горски стопанства „Кубрат” и „Исперих” и ловно стопанство „Сеслав”. Най-често срещани растителни видове са цер, сребролистна липа, бяла акация, горун, ясен, мъждрян и летен дъб. Обособени са защитени територии с находища на див божур, турска леска и вековна гора от космат дъб. 
Тук успешно се ловува на благороден елен, сърна и дива свиня - от едрия дивеч, фазан и заек - от дребния дивеч. Срещат се също така вълк, чакал и лисица. Най-големият трофей от благороден елен, добит в района на стопанството, е с тегло 13.6 кг и оценка СIС 238 точки. Годишно могат да се отстрелват 10-12 благородни елена със средно тегло 9-11 кг и единични екземпляри с тегло до и над 12 кг. Най-големият трофей от сръндак е 539 гр. и оценка 148 CIC. точки Обикновено на сезон се отстрелват 12-15 сръндака със средно тегло 300-450 гр. и единици с тегло до и над 500 гр. Ловът на дива свиня от чакало и на гонки предлага незабравими емоции и ценни трофеи. Средната дължина на глигите е 20-24 см, а най-значимият трофей, добит в стопанството, е с дължина 32 см.

Виж пълна информация

Директор: инж. Людмил Узунов
Телефон: 086/824087
Факс:
e-mail: silistra@scdp.bg
Адрес: гр.Силистра, ул.Добрич №55
Банкова инфромация: IBAN: BG74IABG74591000327800 BIC: IABGBGSF БАНКА: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК

ТП Държавно горско стопанство Силистра – гр. Силистра се намира в Североизточна България. Териториално обхваща по- голямата част от землищата на четири общини: Силистра, Кайнарджа,  Ситово и Алфатар. Релефът е от типа нискохълмист, представляващ обширна равнина, набраздена от суходолия. Заради границата на стопанството с река Дунав, горите в ивицата дига – бряг са обособени като тополово стопанство. Доминиращите дървесни видове са цер, бяла акация, келяв габър, сребърна липа, благун, планински и полски ясен, гладилия, червен дъб, бял орех, топола. Храстите са представени от глог, дрян, шипка, аморфа, трънка, черен бъз. Основни обекти на лов са дива свиня, фазан, гургулица, пътпъдък, гривяк, зеленоглава патица, чакал и лисица.

Виж пълна информация

Директор: инж. Николай Златаров
Телефон: 086660308
Факс:
e-mail: tutrakan@scdp.bg
Адрес: гр. Тутракан, ул. "Димитър Благоев" №7
Банкова инфромация: IBAN: BG98CECB979010E6457100, BIC: CECBBGSF, банка: ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ТП Държавно горско стопанство Тутракан се намира в Северозападна Добруджа. Представлява отделни, откъснати един от друг комплекси с различна големина, пръснати сред работните земи. Преобладават равнинните терени – 45,7 % от дървопроизводителната площ. Основните дървесни видове, даващи облика на естествената горска растителност, са акация, топола, сребролистна липа и цер, съставляващи над 62 % от площта. На територията на стопанството са създадени обширни комплекси широколистни култури. Основните дървесни видове, използвани в залесителната практика, са акация, сребролистна липа, червен дъб, ясен, явор.Животинският свят се определя от видове, характерни както за средноевропейските широколистни гори /благороден елен, сърна, язовец, вълк/, така и от степни видове  /степенен пор, посевна врана, дива гъска и др./

Виж пълна информация

Директор: инж. Кирил Петров Колев
Телефон: 0877248340
Факс:
e-mail: voden@scdp.bg
Адрес: с. Острово, общ.Завет, обл.Разград, п.к.7326
Банкова инфромация: IBAN:BG67BPBI79491071248301; BIC:BPBIBGSF; ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ

ТП Държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар” е разположено в Североизточна България върху територията на две области – Разград и Силистра. Общата площ възлиза на 16 719 ха, в това число 1 743 ха земеделски земи. ДЛС „Воден – Ири Хисар” е трикратен световен рекордьор на трофеи от благороден елен, като и трите са добити в ловностопански участък „Ири Хисар”: 253,62 CIC точки (14,9 кг.), 256,78 CIC точки (14,56 кг.) и 263,23 CIC точки (14,8 кг.). Девет от петнадесетте най-големи трофеи от този вид у нас са отстреляни на територията на стопанството. Добитите през последните години трофеи от 224,95 CIC точки (септември 2012 г.) и 227,84 CIC точки (септември 2015 г.) са заявка за нова генерация със забележителни характеристики. Стопанството държи националните рекорди от трофеи на елен лопатар - 207,59 CIC точки (3,99 кг) и муфлон - 240,05 CIC т. (109,5 см). Седем от десетте най-добри трофеи на муфлон в България са добити в ДЛС „Воден - Ири Хисар“. В лова на дива свиня също има отлични резултати - два от трофеите са в челната десятка на страната, оценени със 140,15 CIC т. (25,45 см.) и 137,95 CIC т. (28,20 см.). Единствено във „Воден” у нас може да се ловува европейски зубър.

Виж пълна информация

Директор: и.д. инж. Марин Минчев
Телефон: 082 / 820 217
Факс: 082 / 820 223
e-mail: dunav@scdp.bg
Адрес: гр. Русе, ПК 7012 ул. „Мария Луиза” 19
Банкова инфромация: IBAN: BG28BPBI79211044736201 BIC: BPBIBGSF БАНКА: Юробанк България АД

ТП Държавно ловно стопанство ”Дунав” се намира в Североизточна България, като заема северната част на Русенска област с граници: на север р.Дунав, на изток ДГС Тутракан и ДЛС "Сеслав", на юг ДГС Разград, на запад - ДГС Бяла. Обхваща териториите на общините Русе, Иваново, Сливо поле и част от община Ветово. Територията на стопанството попада в източната част на Дунавската равнина, като обхваща най-северните части на Поповско - Разградските и Самуиловските височини. Ловната площ възлиза на 5 627 ха, разделена на четири ловностопански района.
Ловува се на благороден елен, сърна, дива свиня, фазан и яребица. Възможен е трофеен отстрел: благороден елен /тегло на трофея 10-14 кг./, сърна /400- 600 гр./, дива свиня /дължина на глигите до 24 см/. Сред най-добрите трофеи, добити в ДЛС Дунав са: благороден елен (13,5 кг, оценен на 250 CIC точки), сръндак – 505 гр., както и глиган, чийто трофей е с повече от 220 CIC точки. През 2015 г. на о.Батин е отстрелян благороден елен с тегло на рогата 13,100 кг. и 233,55  CIC точки.

Виж пълна информация

Директор: инж. Огнян Димитров
Телефон: 086422606
Факс:
e-mail: karakuz@scdp.bg
Адрес: гр. Дулово ул. Васил Левски №22
Банкова инфромация: БАНКА: ЦКБ АД IBAN: BG20CECB979010E6445700 BIC: CECBBGSF

Държавно ловно стопанство “Каракуз” обхваща части от горските масиви на Дунавската равнина – Южна Добруджа и северните продължения на Лудогорието. Средната надморска височина е 170 метра, минималната 20 метра, а максималната 280 метра. На територията на ДЛС „Каракуз” се ловуват благороден елен, сърна и дива свиня. От дребния дивеч се срещат европейски заек, ловен фазан /корейски и монголски/, полска яребица и дива патица. От прелетните птици – пъдпъдък, гургулица, гривяк, бекас и голямата белочела гъска. От хищниците единично и рядко се среща вълк, повсеместно чакал, лисица. Голям е броят на дивите котки, които са забранени за лов. През 1988 г. в ДЛС „Каракуз” е отстрелян благороден елен, чиито трофей е ненадминат световен рекорд и до днес – 273,6 точки по СIC (16,200 кг.). В по-ново време внимание заслужават трофеи, завоювали златни медали, оценени съответно с 226,41 CIC точки (2012г.), 212,66 CIC точки (2013г.) и 220,84 CIC точки (2014г.), 247,38 СIC точки (2015г.).

Виж пълна информация

Директор: инж. Иван Степанов
Телефон: 0675 33367 ; 0886767350
Факс:
e-mail: rositsa@scdp.bg
Адрес: гр. Севлиево, ул. "Славянска" № 24
Банкова инфромация: КЕЙ БИ СИ БАНК БЪЛГАРИЯ, BIC: RZBBBGSF, IBAN: BG95RZBB91551088702209

ТП Държавно ловно стопанство “Росица” – Лъгът е разположено в северните склонове на Централна Стара планина в местността Лъгът на 10 км. от с.Стоките и на 35 км от гр.Севлиево. ДЛС „Росица” предлага класически лов на благороден елен, сърна, дива свиня, елен лопатар и хищници /вълк/. Добрите природни условия благоприятстват развитието на силна популация на благороден елен с отлични трофейни качества. Средното ниво на трофеите е 8-10 кг., като почти ежегодно се отстрелват и животни по 10-11 кг. През 2015 г. са добити 8 трофея от благороден елен, от които три са със сребърен медал - най-големият e оценен с 203.33 CIC точки, и четири с бронзов медал. Разрешен за индивидуален лов целогодишно, глиганът е изключително емоционален обект на лов, предлагащ ценен трофей. Глигите варират от 20-22 см. до 25 см. През 2015 г. са отстреляни 21 трофейни животни, от които един със златен медал – 120,75 CIC точки и един с бронзов медал – 110,8 точки. Изключително популярен е ловът на сръндак.

Виж пълна информация