Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16742 ДГС Елена 01.06.2021 2129-2 бк шс гбр пляс Продажба на дървесина 8,816.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16748 ДГС Габрово 31.05.2021 2125, 2127, 2129, 2131 см, врб, яв, бк, здгл, тпл, чб,бб, ак Продажба на стояща дървесина корен 36,070.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16749 ДГС Габрово 31.05.2021 2136, 2137 бб, чб, тпл. Бк, здб, цр, гбр, ак Продажба на дървесина 31,117.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба от временен склад Виж пълна информация
16750 ДГС Габрово 31.05.2021 2136, 2137, 2126 бб, чб, тпл, бк, здб, цр, гбр, ак Добив на дървесина 22,340.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина Виж пълна информация
16746 ДГС Габрово 28.05.2021 2140 чб, см, мжд Продажба на стояща дървесина корен 4,480.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16747 ДГС Габрово 28.05.2021 21103, 21104 бк Продажба на дървесина 6,084.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба от временен склад на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16745 ДЛС Росица 27.05.2021 21014 см, бк Добив на дървесина 11,776.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници в обект № 21014 Виж пълна информация
16743 ДГС Елена 25.05.2021 2130 бб Добив на дървесина 3,251.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16744 ДГС Елена 25.05.2021 2130-1 бб Продажба на дървесина 10,909.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16741 ДГС Болярка 14.05.2021 2111, 2124 бб, бк, гбр, здб, чб Продажба на стояща дървесина корен 79,603.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2111, 2124 Виж пълна информация
16738 ДГС Елена 13.05.2021 2129-1 бк, шс, пляс, гбр Продажба на дървесина 63,616.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на дървесина Виж пълна информация
16739 ДГС Елена 13.05.2021 2129 бк, гбр, шс,пляс, Добив на дървесина 32,857.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16740 ДГС Елена 13.05.2021 2127 бб кгбр Добив на дървесина 27,637.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на дървесина до временен склад, подвоз и претоварване на ТИР Виж пълна информация
16737 ДЛС Каракуз 10.05.2021 №21009 срлп; Продажба на дървесина 19,717.04 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16732 ДЛС Росица 07.05.2021 21013 бк,гбр,ак,см Добив на дървесина 5,308.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в Обект №21013 Виж пълна информация
16733 ДЛС Росица 07.05.2021 2102 бб, см, бк, гбр Продажба на стояща дървесина корен 35,474.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен - Обект № 2102 Виж пълна информация
16734 ДЛС Росица 07.05.2021 21109,21110 бб, чб, см, дгл Продажба на дървесина 19,050.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина - Обекти № 21109-21110 Виж пълна информация
16735 ДГС Тутракан 07.05.2021 Обект 1 Лесокултурни мероприятия 22,645.69 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – механизирано отглеждане на горски култури в междуредията в подотдели: 5-к, 10-д, 10-г, 12-к, 77-7, 11-о, 13-о, 16-ю, 11-ю, 7-у, 7-з, 11-а1, 11-б, 4-о, 8-п, 4-д, 6-з, 9-е, 9-ж2, 8-м, 8-г, 111-3, 111-5, 111-6, 13-я, 13-ц, 115-ф, 10-д, 115-р, 5-ж, 5-н, 11-з, 11-к, 16-ч, 11-л, 11-м, 11-и, 16-у, 9-ж1, 9-з, 10-г, 10-н, с обща площ за извършване на дейността от 2066,60 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 1, съгласно чл.32, ал.3, т.2а). и ал.4 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
16723 ДГС Бяла 23.04.2021 23.04.2021 211 0 Лесокултурни мероприятия 26,670.00 лв. без ДДС
Предмет: механизирано отглеждане на горски култури – дисковане на междуредия на тополови култури Виж пълна информация
16724 ДГС Сеслав 23.04.2021 2103 здб, лп, цр, яс Продажба на стояща дървесина корен 118,248.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с изпълнението на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2103 Виж пълна информация