Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16848 ДГС Буйновци 30.09.2021 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135 бб, чб, здгл, гбр, бк, здб Добив на дървесина 76,239.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина - сеч, извоз, рампиране на временен склад, направа и / или ремонт на извозни пътища, претоварване на ТИР Виж пълна информация
16849 ДГС Буйновци 30.09.2021 21030, 21031, 21032, 21033, 21034, 21035 бб, чб, здгл, гбр, бк, здб Продажба на дървесина 157,032.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина добита на временен склад Виж пълна информация
16855 ДГС Тутракан 30.09.2021 2108 и 2109 срлп, здб, цр Добив на дървесина 7,056.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16847 ДГС Свищов 29.09.2021 Д21 Лесокултурни мероприятия 5,961.60 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на лесокултурни дейностти –подготовка на почвата за залесяване- механизирано изкопаване на дупки 60Х60 с тракторен свредел Виж пълна информация
16843 ДГС Силистра 28.09.2021 3 ЛКМ 2021 Лесокултурни мероприятия 2,760.00 лв. без ДДС
Предмет: Предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: механизирано изкопаване на 3450 бр. дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 3 – подотдели 12 м, 18 а, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране. Виж пълна информация
16844 ДГС Силистра 28.09.2021 4 ЛКМ 2021 Лесокултурни мероприятия 7,021.60 лв. без ДДС
Предмет: Предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: механизирано изкопаване на 8777 бр. дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” , СЦДП-ДП-Габрово в обект № 4 – подотдели 298 б,327 а, 328 к, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране. Виж пълна информация
16845 ДГС Елена 28.09.2021 2148 2149 2150 2151 бб ак гбр кгбр цр Добив на дървесина 15,555.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16846 ДГС Елена 28.09.2021 2148-1 2149-1 бб ак Продажба на дървесина
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16850 ДГС Разград 28.09.2021 21421 ак, цр, кл, гбр Продажба на стояща дървесина корен 15,682.95 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 21421 Виж пълна информация
16851 ДГС Разград 28.09.2021 21422 ак, цр, кл, срлп, бл Продажба на стояща дървесина корен 22,562.41 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 21422 Виж пълна информация
16852 ДГС Разград 28.09.2021 21423 ак, глд, гбр, кл, бк Продажба на стояща дървесина корен 24,554.30 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 21423 Виж пълна информация
16853 ДГС Разград 28.09.2021 21424 ак, цр, кл, бл, пбрс, срлп, дж Продажба на стояща дървесина корен 23,113.13 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 21424 Виж пълна информация
16854 ДГС Разград 28.09.2021 21425 ак, бл, цр, срлп Продажба на стояща дървесина корен 18,449.29 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 21425 Виж пълна информация
16840 ДГС Болярка 23.09.2021 2103, 2122 ак, бб, бк, гбр, здгл, кгбр, мжд Продажба на стояща дървесина корен 48,310.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2103, 2122 Виж пълна информация
16841 ДГС Болярка 23.09.2021 2123, 2126, 2130 ак, ббрс, бк, бл, гбр, здб, кгбр, мжд, пкл, срлп, цр, чдб Продажба на стояща дървесина корен 73,231.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2123, 2126, 2130 - местни търговци Виж пълна информация
16837 ДЛС Каракуз 17.09.2021 2125; 2126; 2127; 2128; 2129; бл; цр; пляс; мжд; кл; гбр; тп; ак; срлп; кгбр; Добив на дървесина 123,144.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
16838 ДЛС Каракуз 17.09.2021 2130; цр; бл; Добив на дървесина 22,752.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина. Виж пълна информация
16839 Централно Управление 17.09.2021 210007 0 Добив на дървесина 57,909.00 лв. без ДДС
Предмет: Откривам конкурс за добив на дървесина, товарене, транспортиране и разтоварване от ДГТ в териториалния обхват на СЦДП ДП Габрово в обект: № 210007 Виж пълна информация
16842 ДГС Горна Оряховица 17.09.2021 2129 ак, пбрс, гбр, пяс, ор, елш, яв Добив на дървесина 323.00 лв. без ДДС
Предмет: Поваляне и прерязване на маркирана стояща дървесина и оставяне на повалената дървесина в сечището Виж пълна информация
16835 ДГС Болярка 16.09.2021 Лесокултурни мероприятия 6,126.51 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост - обект № 2 Виж пълна информация