Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15194 ДГС Елена 23.02.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 70,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на „СЦДП” ДП -Габрово,стопанисвани от ТП ДГС Елена с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца Виж пълна информация
15186 ДЛС Воден 19.02.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 49,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на резервни части и консумативи, необходими за транспортни средства и селскостопанска техника и машини собственост на „Северноцентрално държавно предприятие”гр.Габрово, стопанисвани от ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ за срок до 12 календарни месеца Виж пълна информация
15191 ДГС Болярка 19.02.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 3 /три/ броя моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство „Болярка” гр. Велико Търново за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
15195 ДГС Болярка 05.02.2018 1812 бб, чб Продажба на дървесина 65,273.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад Виж пълна информация
15197 ДГС Елена 05.02.2018 1804-1 ак, кгбр Продажба на дървесина 22,374.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на дървесина Виж пълна информация
15184 ДЛС Каракуз 31.01.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 231,803.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изграждане на горски път на границата между отдели 78,77 и 74 в землището на с. Правда, общ. Дулово и отдели 45,46 и 47 попадащи в землището на с. Падина, общ. Главицища, обл. Силистра по ЛУЛ на ДЛК „Каракуз” Дължина на трасето 1966,12 м. Категория н а строежа: Четвърта, съгласно чл. 8, ал.1, т. 1 от Наредба № 1/030.07.2003год. на МРРБ за номенклатура на видовете строежи. Виж пълна информация
Процедура № 15184 на ДЛС Каракуз от 31.01.2018 е прекратена!
15185 ДЛС Дунав 31.01.2018 1 0 Лесокултурни мероприятия 154,355.30 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Пълна почвоподготовка за залесяване" Виж пълна информация
15187 ДЛС Воден 30.01.2018 1812 цр,мжд,бл,кгбр Продажба на дървесина 63,478.80 лв. без ДДС
Предмет: продажба на действително добити и налични на склад количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
15188 ДЛС Воден 30.01.2018 1813 цр Продажба на дървесина 18,260.62 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на действително добити и налични на склад количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1813 Виж пълна информация
15189 ДЛС Воден 30.01.2018 1814 цр Продажба на дървесина 13,431.55 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на действително добити и налични на склад количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1814 Виж пълна информация
15190 ДЛС Воден 30.01.2018 1845 цр Продажба на дървесина 31,893.45 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на действително добити и налични на склад количества дървесина, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 1815 Виж пълна информация
15192 ДГС Елена 30.01.2018 1810 1813 бб, бк,чб,чрш,ак, гбр,лп,здб,цр,мжд,кгбр Продажба на стояща дървесина корен 43,016.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15193 ДГС Елена 30.01.2018 1804 ак, кгбр Добив на дървесина 7,350.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15196 ДГС Елена 30.01.2018 1 Лесокултурни мероприятия 26,649.85 лв. без ДДС
Предмет: „Маркиране на насаждения за сеч“ Виж пълна информация
15183 ДЛС Воден 22.01.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 12,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Закупуване на специализирана техника-навесна торачка за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар“ Виж пълна информация
15154 Централно Управление 16.01.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на „СЦДП” ДП -Габрово, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
15179 ДЛС Каракуз 11.01.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 59,499.55 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „СМР И РЕМОНТ НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ТП ДЛС „КАРАКУЗ”, ГР. ДУЛОВО“ Виж пълна информация
Процедура № 15179 на ДЛС Каракуз от 11.01.2018 е прекратена!
15180 ДЛС Каракуз 10.01.2018 1801; 1802; 1803; 1804; 1805; 1806; 1807; 1808; ак; срлп; здб; пляс; цр; глд; гбр; мжд; бл; тп; кл; Продажба на стояща дървесина корен 436,436.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща на корен дървесина. Виж пълна информация
15181 ДЛС Каракуз 10.01.2018 1809; 1810; цр; срлп; ак; глд; лдб; пляс; кдб; бл; кл; Добив на дървесина 13,830.40 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на временен склад Виж пълна информация
15182 ДЛС Каракуз 10.01.2018 1811; 1812; срлп; пляс; цр; мжд; гбр; бл; кл; чб; брс; чдб; ак; яв; Добив на дървесина 150,604.15 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация