Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16133 Централно Управление 20.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на „СЦДП” ДП -Габрово, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
16130 ДГС Габрово 17.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 55,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонти услуги на служебни автомобили собственост на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП, гр.Габрово - ТП Държавно горско стопанство Габрово за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
16137 ДГС Плачковци 10.03.2020 2001 0 Лесокултурни мероприятия 33,409.00 лв. без ДДС
Предмет: ЛЕСОКУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ Виж пълна информация
16131 ДЛС Каракуз 06.03.2020 1; тп Продажба на стояща дървесина корен 130,398.00 лв. без ДДС
Предмет: Конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
16136 ДГС Елена 06.03.2020 2021 бб, чб Добив на дървесина 32,938.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16138 ДГС Севлиево 06.03.2020 2014,2015,2016 гбр, здб, кгбр, кл, мжд, срлп, цр, чрш, яв,бл,ак,кл Продажба на стояща дървесина корен 100,308.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16132 ДГС Горна Оряховица 05.03.2020 2017, 2018 ак, кгбр, мжд Продажба на стояща дървесина корен 25,548.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина корен Виж пълна информация
16134 ДЛС Дунав 04.03.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Застраховане на служебните моторни превозни средства на ТП ДЛС Дунав-Русе при СЦДП ДП - Габрово със застраховка "Гражданска отговорност за МПС" за 2020 година Виж пълна информация
16127 ДГС Габрово 02.03.2020 2002;2010;2036-2041 бб, чб, трп, цр, гбр, ак, бк, см, здгл, явр Продажба на стояща дървесина корен 99,950.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба стояща дървесина на корен. Обекти 2002; 2010; 2036-2041 Виж пълна информация
16128 ДГС Габрово 02.03.2020 2013; 2018 бк, гбр, явр, бл, цр, бб, чб, лп, ак Продажба на дървесина 52,949.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба прогнозни количества дървесина. Обекти: 2013; 2018 Виж пълна информация
16129 ДГС Габрово 02.03.2020 20101-20105 бб, чб, см, здгл Продажба на дървесина 93,925.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина - партиди 20101-20105 Виж пълна информация
16121 ДГС Горна Оряховица 27.02.2020 2016-1 чб, бб, срлп,чдб Продажба на дървесина 19,811.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина в обект №2016-1 Виж пълна информация
16119 ДГС Елена 26.02.2020 2020 ак, мжд, кгбр Добив на дървесина 3,250.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16120 ДГС Елена 26.02.2020 2020-1 ак, мжд, кгбр Продажба на дървесина 8,409.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16123 ДГС Буйновци 26.02.2020 20012 см, бк, гбр, яв, здгл Продажба на дървесина 65,211.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад Виж пълна информация
16124 ДГС Севлиево 26.02.2020 2001,2002,2003,2004,2007 ак, бб, бл, гбр, кгбр, срлп, трп, цр, чдб,бк,врб,дгл,чб,чрш,тп Продажба на стояща дървесина корен 106,501.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: явeн търг-стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16104 ДГС Бяла 25.02.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодично техническо обслужване ,включващо профилактика ,ремонт/основен и текущ/осигуряване на резервни части на 16 бр. МПС Виж пълна информация
16125 Централно Управление 25.02.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Абонаментно поддържане на счетоводна система "Ривал" и програмен продукт Omega за срок от 12 месеца за нуждите на "Северноцентрално държавно предприятие" ДП Виж пълна информация
16126 ДГС Бяла 25.02.2020 Процедури по ЗЛОД 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства за нуждите на ТП ДГС Бяла - Бяла" Виж пълна информация
16118 ДГС Горна Оряховица 21.02.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: застраховка гражданска отговорност за нуждите на ТП ДГС Горна Оряховица с обща прогнозна стойност на поръчката – 2000 лева /две хиляди лева/ без включен данък върху застрахователната премия Виж пълна информация