Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16881 ДГС Елена 11.11.2021 Търгове по Закона за държавна собственост 5,250.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост, представляващи транспортни средства /мотоциклети/ Виж пълна информация
16879 ДГС Тутракан 09.11.2021 Обект 4 Лесокултурни мероприятия 16,693.60 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана подготовка на почвата за залесяване, включваща изкопаване на дупки с тракторен свредел, съгласно чл.23, ал.1 и чл.27, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, в подотдели 12-б, 12-м, 12-л, 12-л, 8-н, 8-и, 67-б, 22-в, 21-д, 22-б2, 119-б, 119-г, 13-я, 13-ц, 115-ф на територията на ТП ДГС „Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 4. Виж пълна информация
16883 ДГС Горна Оряховица 08.11.2021 2130,2131 ак, бл, кл, мжд, пбрс, пяс, срлп, цр Добив на дървесина 20,340.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16866 Централно Управление 04.11.2021 18.11.2021 Процедури по ЗЛОД
Предмет: Конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) „Гарван” в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Силистра” (ТП „ДГС Силистра“) Виж пълна информация
16880 ДГС Елена 04.11.2021 2152 гбр здб бк цр гбр ак Добив на дървесина 20,250.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив , подвоз и претоварване на дървесина Виж пълна информация
16876 ДГС Тутракан 03.11.2021 21101 глд, ак Добив на дървесина 12,619.04 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина, представляващи сеч и извоз до временен склад, товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция /ТИР/ на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16877 ДГС Тутракан 03.11.2021 2108 и 2109 срлп, здб, цр Добив на дървесина 7,728.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейностите - добив на дървесина, представляващи сеч и извоз на дървесина до временен склад от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” Виж пълна информация
16873 ДЛС Каракуз 02.11.2021 2132; 2133; бл; цр; пляс; мжд; кл; гбр; срлп; здб; кгбр; Добив на дървесина 44,052.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина. Виж пълна информация
16874 ДГС Горна Оряховица 02.11.2021 02.12.2021 Търгове по Закона за държавна собственост 120.00 лв. без ДДС
Предмет: Отдаване под наем на едноетажна сграда, находяща се в поземлен имот 16359.32.4, за срок от пет години Виж пълна информация
Процедура № 16874 на ДГС Горна Оряховица от 02.11.2021 е прекратена!
16878 ДЛС Каракуз 02.11.2021 Търгове по Закона за държавна собственост 12,540.00 лв. без ДДС
Предмет: Балирано сено -люцерна- 2021г Виж пълна информация
16875 Централно Управление 01.11.2021 210008 Продажба на стояща дървесина корен 519,261.62 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен по категории с начални цени без ДДС, с размер на гаранциите за участие и стъпки за наддаване: – прогнозни количества маркирана дървесина на корен от Обект № 210008, от годишния план за ползване на дървесина за 2022г. – ДГС „Горна Оряховица“ ТП, ДГС Елена ТП, ДГС Плачковци ТП, ДЛС Росица ТП, ДГС Разград ТП, ДГС Силистра ТП, ДГС Сеслав ТП, ДЛС Каракуз ТП, ДГС Тутракан ТП и ДЛС Воден-Ири хисар ТП в района на дейност на СЦДП ДП - гр.Габрово, към СЦДП ДП – гр. Габрово Виж пълна информация
16869 ДГС Габрово 27.10.2021 6 Лесокултурни мероприятия 6,886.15 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Почвоподготовка в отдел 93, подотдел "у" - 14 дка. Залесяване в отдел отдел 93, подотдел "у" - 14 дка. Виж пълна информация
16870 ДГС Габрово 27.10.2021 2175 цр, бл, здб, бк, гбр, ак Добив на дървесина 9,906.00 лв. без ДДС
Предмет: открит конкурс за добив на дървесина, товарене, подвоз и разтоварване на ТИР станция Виж пълна информация
16871 ДГС Габрово 27.10.2021 2175 цр, бл, здб, бк, гбр, ак Продажба на дървесина 12,781.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
16872 ДГС Габрово 27.10.2021 2176 см, бк, бб, евлств, трп, оф, яв, вб, ела Продажба на стояща дървесина корен 14,742.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16882 ДГС Габрово 21.10.2021 2179 бб, бк, гбр Добив на дървесина 17,339.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
16867 ДГС Елена 20.10.2021 2155 бк гбр трп Добив на дървесина 13,063.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16868 ДГС Елена 20.10.2021 2155-1 бк гбр трп Продажба на дървесина 32,277.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16863 ДГС Силистра 15.10.2021 2144 ак, мжд, кгбр Добив на дървесина 31,454.60 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2144 Виж пълна информация
16864 ДГС Силистра 15.10.2021 2145 ак Добив на дървесина 37,675.20 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 2145 Виж пълна информация