Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16618 ДГС Бяла 18.12.2020 18.12.2020 2101, 2102 срлп, мжд,гбр,цр,ак Добив на дървесина 106,196.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16617 ДГС Болярка 16.12.2020 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116 ак, бб, бврб, бк, бл, гбр, здб, здгл, кгбр, кдб, кс, лп, мжд, ор, пкл, см, тп, трп, цр, чдб, чел, чрш, яв, яс Продажба на стояща дървесина корен 349,735.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обекти 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116 Виж пълна информация
16619 ДГС Болярка 16.12.2020 2117 бб, бк, гбр, здб, здгл, лп, мжд, трп, цр, чб, чрш Добив на дървесина 68,562.50 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обект 2117 Виж пълна информация
16620 ДГС Болярка 16.12.2020 2118 бб, бк, здб, здгл, трп, чб Продажба на дървесина 52,037.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от обект 2118 Виж пълна информация
16615 ДЛС Росица 09.12.2020 21102 МТ, 21103 МТ, 21104 МТ, 21105 МТ, 21106 МТ, 21107 МТ, 21108 МТ бб, чб, см, дгл, бк Продажба на дървесина 481,440.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина Виж пълна информация
16616 ДЛС Росица 09.12.2020 позиция 1, 2, 3, 4, 5 0 Добив на дървесина 36,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и претоварване на дървесина Виж пълна информация
16613 ДЛС Каракуз 04.12.2020 2041; пляс; цр; мжд; кл; бл; кгбр; срлп; Добив на дървесина 30,816.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
16612 ДГС Горна Оряховица 03.12.2020 2035-1, 2036-1 чб, чдб, цр, мжд, кл, бл, гбр, кгбр, кл Продажба на дървесина 63,083.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на прогнозни количества добита дървесина на временен склад Виж пълна информация
16614 ДЛС Воден 03.12.2020 2115 цр,пляс,кгбр,мжд,лдб,срлп,кл,гбр,бл,срлп Добив на дървесина 50,830.00 лв. без ДДС
Предмет: процедура за извършване на комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на технологична дървесина и дърва за огрев от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово Виж пълна информация
16610 ДЛС Дунав 02.12.2020 2052, 2054 ак, цр, дб, яв, яс, шст Продажба на стояща дървесина корен 90,824.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16611 ДГС Горна Оряховица 30.11.2020 2034, 2035, 2036 цр, бл, здгл, чб, срлп, чдб, мжд, кл, гбр, кгбр Добив на дървесина 28,156.00 лв. без ДДС
Предмет: добив на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
16601 ДЛС Каракуз 27.11.2020 2040 срлп; пляс; Добив на дървесина 7,177.86 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина Виж пълна информация
16602 ДГС Свищов 27.11.2020 2104 топ, врб, амяс, дж, ак Продажба на стояща дървесина корен 21,422.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2104 Виж пълна информация
16603 ДГС Свищов 27.11.2020 2106 МТ ак,брс,дж,тп,чб Продажба на стояща дървесина корен 29,653.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен за Обект 2106 МТ Виж пълна информация
16604 ДГС Свищов 27.11.2020 2105 ак Продажба на стояща дървесина корен 17,775.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2105 Виж пълна информация
16605 ДГС Свищов 27.11.2020 2107 ак; брс; дж; глд Продажба на стояща дървесина корен 22,680.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2107 Виж пълна информация
16606 ДГС Свищов 27.11.2020 2108 ак; ор; дж; брс; айл; мжд Продажба на стояща дървесина корен 18,450.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от Обект 2108 Виж пълна информация
16607 ДГС Свищов 27.11.2020 2103 тп,врб Продажба на стояща дървесина корен 313,577.22 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с възлагане на дейността подготовка на почвата за залесяване на територията на ТП ДГС Свищов в обект №2103 с общо прогнозно количество дървесина 5043 м3 и обща площ за подготовка на почвата 189 дка Виж пълна информация
16621 ДЛС Росица 27.11.2020 20038 СР см, бк, гбр, лп, трп Добив на дървесина 15,556.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16608 ДГС Елена 26.11.2020 2065 2066 бк Добив на дървесина 16,802.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация