Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16806 ДЛС Дунав 18.08.2021 2121, 2132 ак, брс, яс, чрн, глд, дж Добив на дървесина 30,797.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за извършване на добив Виж пълна информация
16807 ДЛС Дунав 18.08.2021 2133 ак Продажба на стояща дървесина корен 55,193.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
16798 ДЛС Каракуз 17.08.2021 2116 меки и твърди широколистни видове Продажба на дървесина 450,000.00 лв. без ДДС
Предмет: ПРОДАЖБА НА ТЕХНОЛОГИЧНА ДЪРВЕСИНА ОТ МЕКИ И ТВЪРДИ ШИРОКОЛИСТНИ НАТОВАРЕНА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО Виж пълна информация
16799 ДЛС Каракуз 17.08.2021 2117 цр; бл; Добив на дървесина 14,608.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16800 ДЛС Каракуз 17.08.2021 2118; цр; Добив на дървесина 1,457.50 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
16802 ДГС Сеслав 17.08.2021 2114 цр Продажба на дървесина 6,368.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2114 Виж пълна информация
16803 ДГС Сеслав 17.08.2021 2115 цр Продажба на дървесина 8,530.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2115 Виж пълна информация
16804 ДГС Сеслав 17.08.2021 2116 цр Продажба на дървесина 9,980.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2116 Виж пълна информация
16805 ДГС Сеслав 17.08.2021 2117 цр Продажба на дървесина 9,382.00 лв. без ДДС
Предмет: покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Сеслав”, СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2117 Виж пълна информация
16801 ДГС Горна Оряховица 13.08.2021 №1 и №2 Лесокултурни мероприятия 20,115.75 лв. без ДДС
Предмет: ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ БЕЗ МАТЕРИАЛЕН ДОБИВ и ОТГЛЕЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ Виж пълна информация
16809 ДЛС Воден 12.08.2021 18.08.2021 Търгове по Закона за държавна собственост 322.50 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост, управлявани от ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар“, представляващи 530 тона ечемик, реколта 2021г Виж пълна информация
16810 ДЛС Воден 12.08.2021 18.08.2021 Търгове по Закона за държавна собственост 330.00 лв. без ДДС
Предмет: търг за продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост, управлявани от ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар“, представляващи: пшеница, реколта 2021г.., количество: 880 тона Виж пълна информация
16795 ДГС Бяла 11.08.2021 11.08.2021 2121 ак Добив на дървесина 74,425.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
16796 ДГС Бяла 11.08.2021 11.08.2021 214 0 Лесокултурни мероприятия 10,920.00 лв. без ДДС
Предмет: почистване на площи с мулчер Виж пълна информация
16797 ДГС Тутракан 10.08.2021 обект 2 и обект 3 Лесокултурни мероприятия 124,770.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово, съгласно чл.23, ал.2, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” в следните обекти: • Обект № 2 – подотдели 12-б, 12-м, 12-л, 12-л, 8-н и 8-и с обща площ 180 дка • Обект № 3 – подотдели 67-б, 22-в, 21-д, 22-б2, 119-б, 119-г с обща площ 132 дка Виж пълна информация
16794 ДГС Плачковци 04.08.2021 2102 Лесокултурни мероприятия 7,194.88 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на лесокултурни дейности - залесяване и отглеждане на млади насаждения на територията на ТП ДГС "Плачковци" Виж пълна информация
16791 ДГС Буйновци 03.08.2021 21024 бб, бк, гбр, здб, чрш Продажба на дървесина 42,365.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозно количество добита дървесина от ДГТ. Виж пълна информация
16792 ДГС Елена 03.08.2021 2138 2139 2140 2141 2142 бк здб кгбр цр ак гбр бб чрш Добив на дървесина 27,568.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16793 ДГС Елена 03.08.2021 2138-1 2140-1 2141-1 2142-1 бк здб гбр цр бб чрш Продажба на дървесина 53,359.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16808 ДЛС Росица 03.08.2021 04.08.2021 2166 цр, бл Добив на дървесина 22,500.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив, подвоз и товарене на дървесина със собствени работници в Обект № 2166 Виж пълна информация