Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15454 ДГС Габрово 21.09.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодичто техническо обслужване, включително профилактика и ремонт, осигуряване резервни части за /6/ шест броя превозни средства Виж пълна информация
15453 Централно Управление 20.09.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: Доставка на стоки за селскостопанската дейност на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП . Виж пълна информация
15451 Централно Управление 13.09.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 25,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Техническо обслужване и ремонт на служебните моторни превозни средства,собственост на „СЦДП” ДП -Габрово, с включени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им, за срок от 12 календарни месеца” Виж пълна информация
15435 ДЛС Каракуз 05.09.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сервизно обслужване на служебните автомобили и авто-техника на ТП ДЛС „Каракуз”, разположени на територията на стопанството в гр.Дулово. (съгласно приложен списък), за които е нужна доставка на резервни авточасти, възли, детайли, акумулатори материали, антифриз, дребни части- крушки, ремъци и други, както и смазочни материали за моторните превозни средства на Възложителя, необходими за експлоатационното им поддържането им в добро техническо състояние. Виж пълна информация
15458 ДГС Буйновци 03.09.2018 1834 гбр, бк, здб, бб Добив на дървесина 2,425.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на дървесина от обект 1834 при ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
15452 ДГС Елена 30.08.2018 1850 1851 бк,чрш,ак, гбр,трп,мжд,кгбр,цр Добив на дървесина 46,429.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15440 ДГС Горна Оряховица 29.08.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 7,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 7 /седем/ броя моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
15441 ДГС Горна Оряховица 29.08.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване, ремонтни услуги и доставка на резервни части на 2 /два/ броя моторни превозни средства, собственост на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, гр. Габрово - ТП Държавно горско стопанство „Горна Оряховица” гр. Горна Оряховица за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
15443 ДГС Горна Оряховица 29.08.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,700.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на колесен трактор с навесен инвентар (фреза), за нуждите на ТП ДГС Горна Оряховица, с обща прогнозна стойност до 6 700 лева / шест хиляди и седемстотин лева / без включен ДДС Виж пълна информация
15433 ДЛС Росица 22.08.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 51,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА ФУРАЖ -ЦАРЕВИЦА ,ПШЕНИЦА- ЗЪРНО И ЦАРЕВИЧЕН СИЛАЖ ЗА НУЖДИТЕ НА СЦДП ДП ТП ДЛС РОСИЦА Виж пълна информация
15447 ДЛС Каракуз 22.08.2018 1829 срлп; пляс; чдб; цр; бл; Добив на дървесина 50,166.20 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР в държавни горски територии Виж пълна информация
15448 ДЛС Каракуз 22.08.2018 180001 чдб; срлп; ак; ела; гбр; кл; цр; Добив на дървесина 19,413.90 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР в горски територии собственост на Община Дулово. Виж пълна информация
15449 ДЛС Каракуз 22.08.2018 180002; 180003; 180004; 180005; 180006; ак; Продажба на дървесина 166,320.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща на корен дървесина в горски територии собственост на Община Дулово. Виж пълна информация
15422 Централно Управление 20.08.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача Профил на купувача
Предмет: „Доставка на техника на лизинг за нуждите на СЦДП“ Виж пълна информация
15457 ДГС Буйновци 20.08.2018 1832, 1833 бб, чб, гбр Добив на дървесина 29,319.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на услугата сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина, подвоз на дървесина до ТИР, направа на извозни тракторни пътища Виж пълна информация
15445 ДГС Елена 17.08.2018 1848-1 гбр,здб,цр Продажба на дървесина 32,731.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад Виж пълна информация
15446 ДГС Елена 17.08.2018 1848 гбр, здб, цр Добив на дървесина 11,986.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15450 ДГС Елена 17.08.2018 Обществени поръчки / Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на специализиран спрей за маркиране Виж пълна информация
15438 ДГС Плачковци 16.08.2018 1825,1835-1840 ББ,БЛ,АК,ЦР,БК,ТРП,ГБР,ЗДБ,СМ,БРЗ,ИВА,ЗДГЛ Продажба на дървесина 196,224.00 лв. без ДДС
Предмет: ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДОБИТА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ДЪРВЕСИНА Виж пълна информация
15439 ДГС Плачковци 16.08.2018 1825,1835-1840 ББ,БЛ,АК,ЦР,БК,ТРП,ГБР,ЗДБ,СМ,БРЗ,ИВА,ЗДГЛ Добив на дървесина 75,355.00 лв. без ДДС
Предмет: ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА (СЕЧ И ИЗВОЗ ДО ВРЕМЕНЕН СКЛАД) Виж пълна информация