Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16464 Централно Управление 11.09.2020 202034 0 Дългосрочни договори 64,188.27 лв. без ДДС
Предмет: ДГС Разград продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща категория технологична дървесина и дърва от широколистни дървесни видове от обект № 202034 в териториалния обхват на Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово за 10 (десет) годишен период Виж пълна информация
16465 Централно Управление 11.09.2020 202035 0 Дългосрочни договори 67,436.74 лв. без ДДС
Предмет: ДГС Разград продажба на стояща дървесина на корен с преобладаваща категория технологична дървесина и дърва от широколистни дървесни видове от обект № 202035 в териториалния обхват на Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово за 10 (десет) годишен период Виж пълна информация
16481 ДГС Болярка 27.08.2020 2011 ак, ббрс, бл, гбр, кгбр, кдб, лп, мжд, мкш, пкл, цр Добив на дървесина 35,532.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обект 2011 Виж пълна информация
16482 ДГС Болярка 27.08.2020 2002, 2031, 2032, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038 ак, бб, бврб, бк, гбр, глд, гло, здб, здгл, кгбр, кс, лп, мьд, ор, пкл, см, тп, трп, цр, чб, чел, чрш, яв, ас Продажба на стояща дървесина корен 266,295.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 2002, 2031, 2032, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038 Виж пълна информация
16483 ДГС Елена 27.08.2020 2046 2047 2048 срлп, здб,цр,гбр,пляс,мждр, гбр, кгбр, бк, трп,ак Добив на дървесина 107,830.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16484 ДГС Елена 27.08.2020 2046-1 2047-1 2048-1 срлп, здб,цр,гбр,пляс,мждр, гбр, кгбр, бк, трп,ак Продажба на дървесина 265,261.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на дървесина Виж пълна информация
16467 ДЛС Каракуз 26.08.2020 2027 цр; бл; лдб; кл; Добив на дървесина 16,470.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16468 ДЛС Каракуз 26.08.2020 20008; 20009; срлп; Продажба на дървесина 8,245.67 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16470 ДГС Бяла 26.08.2020 26.08.2020 202 0 Лесокултурни мероприятия 109,790.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – механизирана подготовка на почвата за залесяване на 342 дка в подотдели 1м, 2д, 8т, 9з, 9ж, 9-1, 11б, 11-1, 149л, 149у, 165к, 165м, 169-2 от Обект № 202 от държавните горски територии на ТП „Държавно горско стопанство Бяла“ Виж пълна информация
16471 ДГС Свищов 25.08.2020 2013 ак,брс,мжд,ор Продажба на стояща дървесина корен 11,880.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от държавни горски територии- Обект 2013 Виж пълна информация
16472 ДГС Свищов 25.08.2020 2014 ак,брс,мжд,дж Продажба на стояща дървесина корен 15,120.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от държавни горски територии, от Обект 2014 Виж пълна информация
16473 ДГС Свищов 25.08.2020 2015 ак,брс Продажба на стояща дървесина корен 16,470.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от държавни горски територии, Обект 2015 Виж пълна информация
16474 ДГС Свищов 25.08.2020 2016 тп,дж,врб,ак Продажба на стояща дървесина корен 6,744.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от държавни горски територии, Обект 2016 Виж пълна информация
16433 ДЛС Каракуз 24.08.2020 Обществени поръчки / Профил на купувача 37,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на резервни частии техническо обслужване и ремонт на служебните автомобили /леки и товарни/, селскостопанска и горска техника, и прикачен инвентар на СЦДП ТП ДЛС „Каракуз”, включително доставка и монтаж на резервни части, доставка на консумативи и принадлежности за тях Виж пълна информация
16435 Централно Управление 24.08.2020 202051 твърди широколистни (без дъб и цер), меки широколистни (без върба) и иглолистни дървесни видове Дългосрочни договори 634,098.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен с преобладаващи твърди широколистни (без дъб и цер), меки широколистни (без върба) и иглолистни дървесни видове от обект № 202051 Виж пълна информация
16450 Централно Управление 24.08.2020 202001 ТВЪРДИ ШИРОКОЛИСТНИ /БЕЗ ДЪБ И ЦЕР/, МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ (БЕЗ ВЪРБА) И ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ Дългосрочни договори 676,700.00 лв. без ДДС
Предмет: ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ТЕХНОЛОГИЧА ДЪРВЕСИНА ОТ ТВЪРДИ ШИРОКОЛИСТНИ /БЕЗ ДЪБ И ЦЕР/, МЕКИ ШИРОКОЛИСТНИ (БЕЗ ВЪРБА) И ИГЛОЛИСТНИ ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, НАТОВАРЕНИ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО И ДОБИТА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ В „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” Виж пълна информация
16475 ДГС Сеслав 24.08.2020 2021 акация Продажба на стояща дървесина корен 93,159.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2021 Виж пълна информация
16476 ДГС Сеслав 24.08.2020 2022 акация Продажба на стояща дървесина корен 19,765.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2022 Виж пълна информация
16477 ДГС Сеслав 24.08.2020 2023 акация Продажба на стояща дървесина корен 83,112.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2023 Виж пълна информация
16478 ДГС Сеслав 24.08.2020 2024 акация Продажба на стояща дървесина корен 42,872.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ДГС Сеслав”, гр. Кубрат при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2024 Виж пълна информация