Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15605 Централно Управление 30.01.2019 18.02.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 27,797.00 лв. без ДДС
Предмет: Предмет на търга: склад за фуражи, едноетажен, метална конструкция, със застроена площ 584 кв.м, включващ навес от 104 кв.м, находящ се в урегулиран поземлен имот УПИ II – стопански двор от кв. 2 по действащия подробен устройствен план на гр. Плачковци, общ. Трявна, при граници на имота: улица, УПИ III – за дървообработване и енергопроизводство, УПИ IV – озеленяване, УПИ V – мелница, описан в акт за частна държавна собственост № 955/17.01.2005 год. Виж пълна информация
15606 ДГС Буйновци 03.01.2019 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906 бк, здб, гбр, бб, ак Добив на дървесина 142,204.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина, натоварване на дървесина на ТИР и направа на тракторни пътища - ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
15596 ДГС Горна Оряховица 21.12.2018 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914 и 1915 ак,бл,гбр,здб,кгбр,кл,мжд,пяс,срлп,цр,чб,чдб Добив на дървесина 102,856.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина , представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обекти 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914 и 1915 Виж пълна информация
15597 ДГС Разград 21.12.2018 19001 здб, срлп, кл, гбр, цр, бл, Добив на дървесина 53,783.42 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект №19001 Виж пълна информация
15598 ДГС Разград 21.12.2018 19002 цр, бл, мжд, кл, кдб, гбр, чб, срлп, пбрс, кгбр, Добив на дървесина 27,127.15 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект №19002 Виж пълна информация
15599 ДГС Разград 21.12.2018 19003 цр, срлп, гбр, кл, пбрс, здб, чдб, пляс, брс, Добив на дървесина 19,130.11 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект №19003 Виж пълна информация
15600 ДГС Разград 21.12.2018 19004 ак, глд Добив на дървесина 17,955.35 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект №19004 Виж пълна информация
15601 ДГС Разград 21.12.2018 19005 ак, мжд, кгбр Добив на дървесина 18,119.95 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект №19005 Виж пълна информация
15602 ДГС Разград 21.12.2018 19006 ак Добив на дървесина 18,567.95 лв. без ДДС
Предмет: Извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Разград, СЦДП-ДП -Габрово, за обект №19006 Виж пълна информация
15582 ДГС Плачковци 20.12.2018 1904МТ - 1910МТ ББ, ЧБ, БК, ГБР, СМ, ТРП БРЗ, ЗДБ ТРП Продажба на стояща дървесина корен 222,693.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН Виж пълна информация
15588 ДЛС Дунав 20.12.2018 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910 цр, дб, гбр, кл, ак, глд, брс, чрн, дж, лп, мжд, яс, яв, шст, тп, бб, чб, Добив на дървесина 329,450.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане добив на дървесина Виж пълна информация
15591 ДЛС Дунав 20.12.2018 1905-1 лп Добив на дървесина 30,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС “Дунав” Виж пълна информация
15561 ДГС Бяла 19.12.2018 19.12.2018 1901 МТ, 1902МТ, 1903МТ, 1904МТ, 1905МТ ак,айл, пкл, срлп,мжд,цр,глд Добив на дървесина 127,105.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад Виж пълна информация
15562 ДГС Бяла 19.12.2018 19.12.2018 1906 МТ, 1907МТ срлп, здб,мжд,пкл,чб,бл, кгбр Добив на дървесина 67,582.00 лв. без ДДС
Предмет: сеч и извоз до временен склад, товарене транспортиране и разтоварване Виж пълна информация
15585 ДЛС Каракуз 19.12.2018 1905; 1906; 1907; 1908; 1909; 1910; ак; срлп; пляс; цр; бл; цр; здб; гбр; мжд; кл; Продажба на стояща дървесина корен 332,905.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща на корен дървесина Виж пълна информация
15583 ДЛС Дунав 17.12.2018 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922 ак, глд, мжд, кгбр, кпр, чб, цр, дб, брс, Продажба на стояща дървесина корен 775,115.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15584 ДЛС Дунав 17.12.2018 1906-1, 1907-1, 1908-1 бб, чб, лп, цр, дб, гбр, мжд, кл, ак, яс, яв, шст, тп, Продажба на дървесина 189,749.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на прогнозни количества дървесина Виж пълна информация
15592 ДГС Буйновци 17.12.2018 1907,1908,1909,1910,1911,1912 бб, бк,дгл,гбр,здб,чб Добив на дървесина 137,967.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране на временен склад на маркирана дървесина, натоварване на дървесина на ТИР и направа на тракторни пътища - ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
15593 ДГС Буйновци 17.12.2018 19007,19008,19009,19010,19011,19012 бб, бк, гбр,здгл, здб,чб Продажба на дървесина 318,664.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба от временен склад на прогнозни количества добита дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС Буйновци Виж пълна информация
15594 ДЛС Воден 17.12.2018 19.12.2018 Търгове по Закона за държавна собственост
Предмет: търг за продажба на биологични активи - животни: 7/седем/ бр. коне-работни животни, частна държавна собственост, управлявани от ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар Виж пълна информация