Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17061 Централно Управление 26.07.2022 2200011 0 Дългосрочни договори 44,529.00 лв. без ДДС
Предмет: Определяне на изпълнител и сключване на дългосрочен договор за добив на дървесина от обект № 220011 в териториалния обхват на ДГС Болярка ТП при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, за 5 (пет) годишен период. Виж пълна информация
17067 ДГС Болярка 20.07.2022 2235; 2236 ак, бб, бк, гбр, здб, кгбр, мжд, пкл, срлп, трп, чб, чрш Добив на дървесина 53,312.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина - обекти 2235 и 2236 Виж пълна информация
17066 ДГС Болярка 18.07.2022 ЛКД 2 Лесокултурни мероприятия 13,193.50 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост - обект № 2 Виж пълна информация
17058 Централно Управление 14.07.2022 220010 0 Дългосрочни договори 60,564.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен с преобладаващ сортимент технологична дървесина от обект № 220010 в териториалния обхват на Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово за 5 (пет) годишен период Виж пълна информация
17063 ДЛС Каракуз 11.07.2022 2217, 2218, 2219 ак, срлп, цр, бл, кл, яв, пляс, чб Добив на дървесина 123,202.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
17064 ДЛС Каракуз 11.07.2022 220002, 220003 ак, срлп Добив на дървесина 261,886.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР в горски територии собственост на Община Дулово Виж пълна информация
17062 ДГС Елена 08.07.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 13,333.33 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на движима вещ - частна държавна собственост, представляваща верижен булдозер Виж пълна информация
17065 ДГС Буйновци 27.06.2022 2225 бб, здгл, бк, здб, гбр, трп Добив на дървесина 15,827.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по реда на чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11а, ал. 1, т. 1 от Наредба за възлагане Виж пълна информация
17060 ДГС Габрово 23.06.2022 2249 бк Добив на дървесина 2,786.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.№2249 Виж пълна информация
17045 Централно Управление 20.06.2022 220009 Дългосрочни договори 15,591.00 лв. без ДДС
Предмет: Определяне на изпълнител и сключване на дългосрочен договор за добив на дървесина от обект № 220009 в териториалния обхват на ДГС Горна Оряховица ТП при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП, за 5 (пет) годишен период Виж пълна информация
17046 Централно Управление 20.06.2022 220010 0 Дългосрочни договори 60,564.00 лв. без ДДС
Предмет: Определяне на купувач и сключване на дългосрочен договор за продажба на стояща дървесина на корен с преобладаващ сортимент технологична дървесина от дървесен вид акация от обект № 220010 в териториалния обхват на Северноцентрално държавно предприятие ДП Габрово за 10 (десет) годишен период. Виж пълна информация
Процедура № 17046 на Централно Управление от 20.06.2022 е прекратена!
17049 ДГС Горна Оряховица 17.06.2022 Търгове по Закона за държавна собственост 870.50 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на движима вещ - МПС Виж пълна информация
17054 ДГС Горна Оряховица 17.06.2022 2224, 2225 бл,цр,здб,кгбр,срлп,мжд,пкл,ак Добив на дървесина 22,706.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина в обекти 2224 и 2225 Виж пълна информация
17056 ДЛС Воден 17.06.2022 2214 цр,бл Добив на дървесина 25,254.00 лв. без ДДС
Предмет: процедура за възлагане на извършване на дейността добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДЛС "Воден -Ири Хисар", при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2214 Виж пълна информация
17059 ДГС Габрово 17.06.2022 2248 цр,бл Добив на дървесина 980.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.№2248 Виж пълна информация
17055 ДЛС Каракуз 16.06.2022 № 2215; № 2216; ак; цр; срлп; бл; кл; пляс; яв; чб; Добив на дървесина 93,070.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
17057 ДГС Габрово 14.06.2022 2247 чб,цр,гбр,чдб Добив на дървесина 596.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.№2247 Виж пълна информация
17050 ДЛС Воден 07.06.2022 14.06.2022 Търгове по Закона за държавна собственост
Предмет: продажба на движими вещи- паднали рога от благороден елен, частна държавна собственост, налични в ДЛС "Воден-Ири Хисар“ ТП, ДЛС „Дунав“ ТП и ДЛС “Росица“ ТП Виж пълна информация
17038 Централно Управление 06.06.2022 Дългосрочни договори 20,736.80 лв. без ДДС
Предмет: Виж пълна информация
17044 ДГС Болярка 02.06.2022 2216 гбр, здб, мжд, пкл, срлп, цр Добив на дървесина 21,372.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на добив на дървесина, представляващ сеч и извоз на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на тир станция, от обект 2216 Виж пълна информация
Процедура № 17044 на ДГС Болярка от 02.06.2022 е прекратена!