Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17133 ДГС Буйновци 03.01.2023 04.01.2023 2302 чб, бб, см, гбр, трп, здб, бк Добив на дървесина 45,454.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17134 ДГС Буйновци 03.01.2023 04.01.2023 2303 бк, гбр, шст, яв Добив на дървесина 22,974.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17136 ДГС Тутракан 13.12.2022 4 Лесокултурни мероприятия 18,095.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – механизирана подготовка на почвата за залесяване, включваща изкопаване на дупки с тракторен свредел в подотдели 7-к, 8-а, 8-к, 7-у, 4-п, 4-т, 4-у, 4-ц, 4-ч, 10-з, 10-к, 10-м, 8-г, с обща площ за извършване на дейността от 329 дка в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 4, съгласно чл.23, ал.1 и ал.2, и чл.27, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
17137 ДГС Тутракан 13.12.2022 5 Лесокултурни мероприятия 29,786.75 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – механизирано отглеждане на горски култури – дисковане на междуредия на подотдели: 7-к, 8-а, 8-к, 119-б, 119-г, 4-к, 4-л, 12-л, 12-и, 7-з, 12-г, 9-а, 9-в, 85-а, 8-и, 8-н, 12-л, 12-и, 12-м, 12-б, 22-б2, 67-б, 22-в, 21-д, 13-я, 13-ц, 115-ф, 10-д, 5-ж, 5-н, 11-з, 11-к, 16-ч, 11-л, 11-м, 11-и, 16-у, 9-ж(1), 9-з, 10-г, 10-н, 111-6, 4-о, 8-г, 8-м, 8-п, 111-5, 111-3, 77-7, с обща площ за извършване на дейността от 1935,10 дка в горски територии държавна собственост на територията на на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 5, съгласно чл.32, ал.3, т.2а). и ал.4 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
17135 ДЛС Воден 09.12.2022 Доставки 22,240.00 лв. без ДДС
Предмет: товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозни количества технологична дървесина и дърва за огрев от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ Виж пълна информация
17132 ДЛС Каракуз 08.12.2022 2232 ак; Добив на дървесина 61,170.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
17129 ДГС Силистра 29.11.2022 ЛКМ № 8 0 Лесокултурни мероприятия 5,159.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на дейността – предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: механизирано изкопаване на дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” Виж пълна информация
17130 ДГС Силистра 29.11.2022 ЛКМ № 9 0 Лесокултурни мероприятия 6,750.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на дейността – предзалесителна подготовка на почвата състояща се в: механизирано изкопаване на дупки с ямокопател , в горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Силистра” Виж пълна информация
17125 ДГС Бяла 18.11.2022 18.11.2022 224 0 Лесокултурни мероприятия 11,200.00 лв. без ДДС
Предмет: Изкопаване на дупки 60/60 с тракторен свредел Виж пълна информация
17131 ДГС Буйновци 18.11.2022 20.11.2022 2234 бб Добив на дървесина 9,374.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17124 ДГС Свищов 07.11.2022 14.11.2022 0 0 Търгове по Закона за държавна собственост Профил на купувача
Предмет: Продажба на движими вещи, частна държавна собственост на ТП "ДГС Свищов", представляващи транспортни средства - мотоциклети и леки автомобили Виж пълна информация
17126 ДЛС Каракуз 03.11.2022 2230; 2231; цр; пляс; яв; Добив на дървесина 76,275.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници Виж пълна информация
17123 ДГС Габрово 21.10.2022 2259 бк Добив на дървесина 10,939.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2259 Виж пълна информация
17116 ДЛС Дунав 07.10.2022 3 0 Лесокултурни мероприятия 18,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Механизирана работа в горски разсадник с.Хотанца" Виж пълна информация
17113 ДГС Бяла 03.10.2022 03.10.2022 222 0 Лесокултурни мероприятия 218,230.00 лв. без ДДС
Предмет: механизирана подготовка на почвата за залесяване Виж пълна информация
17114 ДГС Бяла 03.10.2022 03.10.2022 223 0 Лесокултурни мероприятия 112,100.00 лв. без ДДС
Предмет: механизирана подготовка на почвата в разсадник гр.Борово Виж пълна информация
17120 ДГС Габрово 03.10.2022 2269 бк,гбр,явр, Добив на дървесина 27,226.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собств.работници-об.2269 Виж пълна информация
17121 ДГС Габрово 03.10.2022 2270 ак Добив на дървесина 2,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници-об.2270 Виж пълна информация
17112 ДГС Болярка 30.09.2022 2241 бк, гбр, трп Добив на дървесина 21,274.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на товарене, транспортиране и разтоварване на добита дървесина от временен склад до ТИР станция - обект 2241 Виж пълна информация
17107 ДЛС Дунав 27.09.2022 1, 2 0 Лесокултурни мероприятия 335,530.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Пълна почвоподготовка за залесяване" Виж пълна информация