Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
15981 ДГС Габрово 06.12.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 40,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на резервни части и ремонтни услуги на 8/осем/ брая служебни автомобили собственост на Северноцентрално държавно предприятие ДП гр.Габрово - ТП ДГС Габрово за срок от 12 календарни месеца. Виж пълна информация
15991 ДГС Бяла 22.11.2019 193 Лесокултурни мероприятия 12,768.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирана подготовка на почвата в ГТ държавна собственост на "СЦДП" ДП - ТП "ДГС Бяла" Виж пълна информация
15983 ДГС Свищов 19.11.2019 Лесокултурни мероприятия 4,844.16 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейностти –Почвоподготовка на почвата за залесяване- механизирано изкопаване на дупки 60Х60 с тракторен свредел Виж пълна информация
15984 ДГС Силистра 19.11.2019 1959 кгбр Добив на дървесина 10,298.19 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1959 Виж пълна информация
15985 ДГС Силистра 19.11.2019 1960 цр, пкл, кгбр Добив на дървесина 11,043.26 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1960 Виж пълна информация
15986 ДГС Силистра 19.11.2019 1961 мжд, гбр Добив на дървесина 17,323.40 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1961 Виж пълна информация
15987 ДГС Силистра 19.11.2019 1962 ак, гбр, срлп, кгбр Добив на дървесина 4,327.28 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1962 Виж пълна информация
15988 ДГС Силистра 19.11.2019 1963 пляс, пяс, мх, нгд Добив на дървесина 1,132.95 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1963 Виж пълна информация
15989 ДГС Силистра 19.11.2019 1964 ак, мжд, кгбр, гбр Добив на дървесина 17,373.22 лв. без ДДС
Предмет: добив на дървесина, представляващ сеч и извоз до временен склад,товарене, транспортиране и разтоварване на тир на маркирана дървесина от ТП ДГС-Силистра об 1964 Виж пълна информация
15992 ДГС Разград 19.11.2019 19034 чб Добив на дървесина 5,760.66 лв. без ДДС
Предмет: извършване на добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС „Разград”, СЦДП-ДП-Габрово, за обект № 19034 Виж пълна информация
15980 ДГС Севлиево 13.11.2019 1925, 1926, 1927 бб, бл, гбр, срлп, трп, цр, чдб, бк, здб, кл, мжд, чб, ак, лп, ор, чрш, Продажба на стояща дървесина корен 50,523.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15990 ДГС Болярка 13.11.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 5,719.34 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственост (1 брой МПС) Виж пълна информация
15982 ДГС Елена 12.11.2019 Търгове по Закона за държавна собственост 423.61 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи-частна държавна собственост, представляващи транспортни средства- повторен Виж пълна информация
15974 ДГС Тутракан 08.11.2019 Обект 3 Лесокултурни мероприятия 10,580.11 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на дейността механизирана подготовка на почвата за залесяване, включваща изкопаване на дупки с тракторен свредел и предзалесително дисковане с обща площ за извършване на дейността от 312,4 дка в горски територии държавна собственост, съгласно чл.23, ал.1 и чл.27, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, в подотдели 111-3, 111-5, 4-д, 8-п, 6-з, 8-г, 8-м, 9-е, 9-ж2, 9-з, 9-ж1,4-о на територията на ТП ДГС „Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 3 Виж пълна информация
15976 ДГС Тутракан 08.11.2019 19001 срлп Продажба на дървесина 11,954.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на действително добити количества дървесина Виж пълна информация
15973 ДГС Болярка 07.11.2019 1917, 1923, 1925 ббрс, бл, гбр, здб, кгбр, лп, мжд, пкл, цр Продажба на стояща дървесина корен 61,023.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен - обекти 1917, 1923, 1925 Виж пълна информация
15977 ДГС Сеслав 07.11.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Закупуване на автомобилни гуми за автомобили за нуждите на ТП „ДГС Сеслав” Виж пълна информация
15979 ДГС Сеслав 07.11.2019 Обществени поръчки / Профил на купувача 29,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на ТП ДГС „Сеслав”, гр.Кубрат” Виж пълна информация
15971 ДГС Буйновци 06.11.2019 1930, 1931, 1932, 1933, 1934 бб, бк, бл, гбр, шст, цр Добив на дървесина 55,123.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане изпълнението на дейности в ГТ за добив на дървесина - сеч, извоз, рампиране на временен склад, направа или ремонт на извозни пътища, претоварване на ТИР. Виж пълна информация
15972 ДГС Буйновци 06.11.2019 19030, 19031, 19032, 19033, 19034 бб, бк, гбр, шст, бл, цр Продажба на дървесина 148,345.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина от временен склад, добита от Г Т - държавна собственост Виж пълна информация