Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
14992 Централно Управление 13.09.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 1,300,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ДОСТАВКА НА АВТОМОБИЛИ НА ЛИЗИНГ ЗА НУЖДИТЕ НА СЦДП” Виж пълна информация
14989 ДЛС Росица 08.09.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 20,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ , МОТОЦИКЛЕТИ И ДРУГА ТЕХНИКА СОБСТВЕНОСТ НА СЦДП ДП ТП ДЛС РОСИЦА Виж пълна информация
15006 ДГС Елена 05.09.2017 1741 бк,гбр,здб,трп,шс Добив на дървесина 31,919.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
15007 ДГС Елена 05.09.2017 1741-1 бк,гбр,здб,трп,шс Продажба на дървесина 92,846.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба дървесина на временен склад Виж пълна информация
15008 ДГС Елена 05.09.2017 1742, 1743 ак, кгбр,бк,гбр Продажба на стояща дървесина корен 57,319.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен Виж пълна информация
15009 ДГС Силистра 05.09.2017 1751 ак Продажба на стояща дървесина корен 53,785.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Виж пълна информация
15010 ДГС Силистра 05.09.2017 1748 тп Продажба на стояща дървесина корен 114,197.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Виж пълна информация
15011 ДГС Силистра 05.09.2017 1749 ак Продажба на стояща дървесина корен 44,760.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Виж пълна информация
15013 ДГС Силистра 05.09.2017 1750 бл,цр,пляс Продажба на стояща дървесина корен 6,976.50 лв. без ДДС
Предмет: продажба на стояща дървесина на корен от горски територии държавно собственост на територията на ТП "Държавно горско стопанство - Виж пълна информация
14999 ДГС Плачковци 01.09.2017 1702 Лесокултурни мероприятия 36,466.76 лв. без ДДС
Предмет: ПОЧВОПОДГОТОВКА И ЗАЛЕСЯВАНЕ Виж пълна информация
14998 ДГС Севлиево 29.08.2017 1724,1725,1726,1727 бл, срлп, цр, кгбр,здб Продажба на стояща дървесина корен 81,161.00 лв. без ДДС
Предмет: стояща дъресина на корен Виж пълна информация
15000 ДГС Тутракан 29.08.2017 Лесокултурни мероприятия 4,416.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Отглеждане на горски култури в междуредията чрез мулчиране в подотдели: 110-г, 110-д, 110-е, 110-ж, 110-и, 110-з2, 110-з, с обща площ за извършване на дейността от 220,8 дка в горски територии общинска собственост на територията на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово, предадени за стопанисване от Община Тутракан на ТП ДГС Тутракан съгласно договор № ПО-07-76 от 10.09.2015 г. в Обект № 4. Виж пълна информация
14990 ДЛС Росица 25.08.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 63,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА ФУРАЖ -ЦАРЕВИЦА,ПШЕНИЦА И ЦАРЕВИЧЕН СИЛАЖ ЗА НУУЖДИТЕ НА СЦДП ДП ТП ДЛС РОСИЦА Виж пълна информация
14993 ДЛС Каракуз 25.08.2017 1722 срлп; пляс; гбр; кл; мжд; Добив на дървесина 54,148.66 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
14994 ДЛС Каракуз 25.08.2017 1723; 1724; 1725; 1726; 1727; цр; бл; пляс; кл; гбр; мжд; срлп; ак; Добив на дървесина 79,402.36 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз на временен склад. Виж пълна информация
14995 ДЛС Каракуз 25.08.2017 1 Лесокултурни мероприятия 61,000.00 лв. без ДДС
Предмет: „Извършването на лесокултурни дейности –пълна механизирана подготовка на почвата за залесяване на територията на ТП ДЛС „Каракуз”-Обект № 1, с обща площ за извършване на дейността 194 дка Виж пълна информация
15001 ДЛС Росица 25.08.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 4,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА ЕДИН БРОЙ НАСТОЛЕН КОМПЮТЪР,ДВА БРОЯ ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ И ЧЕТИРИ БРОЯ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ЛАЗЕРНИ УСТРОЙСВА Виж пълна информация
15002 ДГС Силистра 24.08.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 5,040.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА НА ВЪНШНИ ГУМИ /ЛЕТНИ, ЗИМНИ И ВСЕСЕЗОННИ/ ЗА АВТОПАРКА НА ТП ДГС –СИЛИСТРА Виж пълна информация
15003 ДЛС Воден 24.08.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 9,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на автомобилни гуми за моторни превозни средства, за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габрово, Виж пълна информация
15004 ДЛС Воден 24.08.2017 Обществени поръчки / Профил на купувача 18,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на външни гуми за селскостопанска техника, за нуждите на ТП ДЛС „Воден-Ири Хисар, при „Северноцентрално държавно предприятие” ДП гр. Габров Виж пълна информация