Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
17159 ДГС Бяла 31.03.2023 31.03.2023 231 0 Лесокултурни мероприятия 31,577.60 лв. без ДДС
Предмет: механизирано отглеждане на горски култури – дисковане на междуредия на тополови култури Виж пълна информация
17157 ДГС Горна Оряховица 29.03.2023 1 Лесокултурни мероприятия 34,045.22 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения без материален добив в обект №1 Виж пълна информация
17156 ДГС Габрово 28.03.2023 № 1, № 2, № 3 Лесокултурни мероприятия 74,784.81 лв. без ДДС
Предмет: възлагане на ЛКД: - попълване култури - 9дка - отглеждане култури - 171 дка - залесяване- 52 дка - почвоподготовка - 50 дка - ОМН - 82 дка Виж пълна информация
17155 ДГС Разград 23.03.2023 1 Доставки 6,000.00 лв. без ДДС
Предмет: извършване на товарене, претоварване и транспортиране на ТИР на дървесина от временен горски склад от горски територии държавна собственост на територията на ДГС Разград ТП при СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 1 Виж пълна информация
17151 ДГС Болярка 21.03.2023 ЛКД 3 Лесокултурни мероприятия 18,752.05 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост (отглеждане на млади насаждения без материален добив)- обект № 3 Виж пълна информация
17152 ДГС Болярка 21.03.2023 ЛКД 4 0 Лесокултурни мероприятия 14,601.64 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост (механизирано отглеждане и попълване на тополови култури) - обект № 4 Виж пълна информация
17154 ДГС Болярка 21.03.2023 ЛКД 5 0 Лесокултурни мероприятия 21,129.24 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане на лесокултурни дейности в горски територии - държавна собственост (попълване и отглеждане на горски култури) - обект № 5 Виж пълна информация
17149 ДГС Буйновци 20.03.2023 Търгове по Закона за държавна собственост 1,254.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на движими вещи, частна държавна собственост на ТП "ДГС Буйновци", представляващи транспортни средства -лек автомобил Виж пълна информация
17153 ДГС Плачковци 17.03.2023 2301 0 Лесокултурни мероприятия 51,540.37 лв. без ДДС
Предмет: „Извършване на лесокултурни дейности на територията на ТП ДГС „Плачковци”, Виж пълна информация
17158 ДГС Габрово 17.03.2023 2322 бл,цр Добив на дървесина 80.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина по чл.27 - об.2322 Виж пълна информация
17150 ДЛС Росица 15.03.2023 2301 Лесокултурни мероприятия 19,529.07 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: възлагане на лесокултурни дейности - залесяване, попълване на култури, отглеждане на култури Виж пълна информация
17148 ДГС Тутракан 06.03.2023 Търгове по Закона за държавна собственост Профил на купувача
Предмет: Продажба на движими вещи, частна държавна собственост на ТП "ДГС Тутракан", представляващи транспортни средства - мотоциклети и лек автомобил Виж пълна информация
17147 ДЛС Воден 07.02.2023 14.02.2023 Търгове по Закона за държавна собственост 925.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на излишни движими вещи, частна държавна собственост,представляващи 418,800 тона слънчоглед, реколта 2022г Виж пълна информация
17141 ДЛС Росица 30.01.2023 позиция№1, позиция №2 Добив на дървесина 19,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: товарене, транспортиране и претоварване на тир Виж пълна информация
17142 ДГС Буйновци 30.01.2023 Доставки 31,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Товарене на прогнозни количества дървесина и транспортирането й от временен склад до ТИР - станция и претоварването й на ТИР Виж пълна информация
17139 ДГС Тутракан 24.01.2023 2 Лесокултурни мероприятия 16,170.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности – механизирана подготовка на почвата за залесяване, включваща изкопаване на дупки с тракторен свредел в подотдели 7-к, 8-а, 8-к, 7-у, 4-п, 4-т, 4-у, 4-ц, 4-ч, 10-з, 10-к, 10-м с обща площ за извършване на дейността от 294 дка в горски територии държавна собственост на територията на на ТП ДГС “Тутракан” , СЦДП-ДП-Габрово в Обект № 2, съгласно чл.23, ал.1 и ал.2, и чл.27, ал.1, т.1 от Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и инвентаризиране, на територията на ТП ДГС „Тутракан” Виж пълна информация
17143 ДГС Буйновци 23.01.2023 об. 2320-1 бк, гбр, яв, чрш, трп, бб, брз, здб Добив на дървесина Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 11, ал. 1 от Наредбата Виж пълна информация
17145 ДГС Габрово 20.01.2023 2320 об. бк, врб Добив на дървесина 9,085.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници от обект №2320, подотдел 72"б" Виж пълна информация
17146 ДГС Габрово 20.01.2023 2321 об.бк, об.яв, об.гбр Добив на дървесина 2,004.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина със собствени работници от обект №2321, подотдел 47"м" Виж пълна информация
17138 ДГС Свищов 18.01.2023 19.01.2023 0 0 Търгове по Закона за държавна собственост Профил на купувача
Предмет: Продажба на движими вещи, частна държавна собственост на ТП "ДГС Свищов", представляващи транспортни средства - мотоциклети и леки автомобили Виж пълна информация