Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
16699 Централно Управление 15.04.2021 29.04.2021 Процедури по ЗЛОД 8,360.38 лв. без ДДС
Предмет: конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Кеси Кору” в района на дейност на ТП „ДГС Болярка“, обособен със Заповед №РД 49-153/10.05.2012 г. на министъра на земеделието и храните. Виж пълна информация
16694 Централно Управление 12.04.2021 29.04.2021 Търгове по Закона за държавна собственост 53,000.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на „Северноцентрално държавно предприятие" (СЦДП), гр. Габрово, в района на териториално поделение „Държавно горско стопанство Елена" (ТП „ДГС Елена")Поземлен имот с идентификатор 27190.501.1810 (две, седем, едно, девет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, осем, едно, нула) по КККР на гр. Елена, общ. Елена, обл. Велико Търново, с площ 622 (шестстотин двадесет и два) кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за административна сграда, комплекс, с адрес гр. Елена, п.к. 5070, ул. „Трети март" №9, заедно с разположената в имота сграда с идентификатор 27190.501.1810.1 (две, седем, едно, девет, нула, точка, пет, нула, едно, точка, едно, осем, едно, нула, точка, едно), със застроена площ 146 кв.м. и предназначение: административна, делова сграда, съгласно Акт за частна държавна собственост №5074/19.08.2019 г. на областния управител на Област Велико Търново и скици с №15-590209-01.07.2019 г. и №15¬590276-01.07.2019 г. на СГКК - гр. Велико Търново Виж пълна информация
16695 Централно Управление 08.04.2021 28.04.2021 Търгове по Закона за държавна собственост 126,132.00 лв. без ДДС
Предмет: продажба на недвижим имот - частна държавна собственост, предоставен за управление на „Северноцентрално държавно предприятие" (СЦДП), гр. Габрово, в района на териториално поделение „Държавно горско стопанство Плачковци" (ТП „ДГС Плачковци") Сграда за стол и горско общежитие с идентификатор 66103.5.357.1 (шест, шест, едно, нула, три, точка, пет, точка, три, пет, седем, точка, едно), със застроена площ (ЗП) 195 кв.м., на 3 (три) етажа, с предназначение: курортна, туристическа сграда, съгласно скица №15-1033727-04.11.2020 г. на СГКК - гр. Стара Загора, ведно с обслужващите сгради, както следва: 2.1. Сграда с идентификатор 66103.5.357.2 (шест, шест, едно, нула, три, точка, пет, точка, три, пет, седем, точка, две), със ЗП 44 кв.м., на 1 (един) етаж, с предназначение: складова база, склад, съгласно скица №15-1033769-04.11.2020 г. на СГКК - гр. Стара Загора; 2.2. Сграда с идентификатор 66103.5.357.3 (шест, шест, едно, нула, три, точка, пет, точка, три, пет, седем, точка, три), със ЗП 15 кв.м., на 1 (един) етаж, с предназначение: промишлена сграда, съгласно №15-1033796-04.11.2020 г. на СГКК - гр. Стара Загора, Виж пълна информация
16696 ДГС Силистра 16.03.2021 2119 срлп, цр Добив на дървесина 18,940.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина ,представляваща сеч и извоз до временен склад обект 2119 Виж пълна информация
16697 ДГС Плачковци 16.03.2021 2120, 2121 бб, бк, гбр, см, трп, здб Добив на дървесина 62,853.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за – добив на дървесина /сеч и извоз до временен склад, товаро- разтоварни дейности и подвоз (транспорт) на технологична дървесина и дърва за огрев до ТИР станция/ за обекти № 2120 и 2121 находящи се на територията на ТП ДГС Плачковци. Виж пълна информация
16698 ДГС Плачковци 16.03.2021 2120, 2121 бб, см, трп, бк, здб Продажба на дървесина 57,347.00 лв. без ДДС
Предмет: явен търг за предварителна покупко-продажба на прогнозни количества дървесина на временен склад, добита от горски териториии държавна собственост в ТП ДГС Плачковци, Виж пълна информация
16691 ДЛС Каракуз 15.03.2021 2105 срлп; Добив на дървесина 4,824.90 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, подвоз и претоварване от временен склад до претоварна станция на ТИР на дървесина Виж пълна информация
16692 ДЛС Каракуз 15.03.2021 2107 ак; срлп; бл; цр; кл; мжд; брс; кгбр; мк; Добив на дървесина 106,416.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз на временен склад, товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина на ТИР Виж пълна информация
16693 ДЛС Каракуз 15.03.2021 21001 срлп; Продажба на дървесина 22,069.95 лв. без ДДС
Предмет: Търг с явно наддаване за продажба на добита дървесина на временен склад. Виж пълна информация
16683 ДГС Сеслав 05.03.2021 2101 цр Добив на дървесина 25,721.00 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на дървесина от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Сеслав”, гр. Кубрат, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2101 Виж пълна информация
16684 ДГС Сеслав 05.03.2021 2102 здб, лп, цр, яс Добив на дървесина 10,251.00 лв. без ДДС
Предмет: комплекс от дейности включващ добив, представляващ сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина и товарене, разтоварване и транспортиране на дървесина от временен склад до твърда претоварна станция /ТИР/ от горски територии държавна собственост на територията на ТП ДГС “Сеслав”, гр. Кубрат, при СЦДП-ДП-Габрово в обект № 2102 Виж пълна информация
16670 Централно Управление 04.03.2021 210003 широколистна Дългосрочни договори 784,932.44 лв. без ДДС
Предмет: продажба стояща дървесина на корен с преобладаваща по обем твърда широколистна технологична дървесина Виж пълна информация
16688 ДЛС Росица 02.03.2021 Позиции №2 и №5 Добив на дървесина 14,600.00 лв. без ДДС
Предмет: Товарене, транспортиране и претоварване на дървесина Виж пълна информация
16689 ДГС Горна Оряховица 02.03.2021 2122,2123 срлп,гбр,бл,цр,мжд,кл,бб Добив на дървесина 56,820.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина, товарене, подвоз и претоварване на ТИР Виж пълна информация
16679 ДГС Свищов 01.03.2021 211 Лесокултурни мероприятия 110,089.21 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане на лесокултурни дейности - пълна почвоподготовка за залесяване Обект 211 Виж пълна информация
16681 ДГС Буйновци 26.02.2021 2101,2102, 2104, 2107, 2113, 2118, 2119 бб, здгл, бк, здб, гбр, Добив на дървесина 81,296.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
16682 ДГС Буйновци 26.02.2021 21001, 21002, 21004, 21007, 21013, 21018, 21019 бб, здгл, бк, здб, гбр Продажба на дървесина 177,796.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина Виж пълна информация
16672 ДЛС Дунав 25.02.2021 1, 2, 3, 4 0 Лесокултурни мероприятия 357,820.00 лв. без ДДС
Предмет: Открит конкурс за възлагане дейността "Пълна почвоподготовка за залесяване" Виж пълна информация
16673 ДГС Плачковци 25.02.2021 2115 бб, бк, бл, брз, гбр, здб, кгбр, кл, трп, цр, чрш Добив на дървесина 18,482.00 лв. без ДДС
Предмет: Сеч и извоз до временен склад на маркирана дървесина в обект № 2115, на територията на ТП ДГС Плачковци Виж пълна информация
16676 ДГС Плачковци 25.02.2021 № 2016, №2017, №2018 и №2019 ак, бб, бк, врб, гбр, здб, трп, тп, цр, чб Продажба на стояща дървесина корен 73,721.00 лв. без ДДС
Предмет: Явен търг за продажба на стояща дървесина на корен по категории и асортименти в обекти № 2016, №2017, №2018 и №2019, находящи се на територията на ТП ДГС "Плачковци" Виж пълна информация