Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Сеслав 21.06.2018 Горска сертификация Доклад за гори с висока консервационна стойност (ГВКС) за територията на ТП Държавно горско стопанство (ДГС) „Сеслав” Доклад ГВКС ДГС Сеслав 2015-1.docx
ДГС Буйновци 21.06.2018 Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и услуги списък на дървесните и недървесни продукти.pdf
ДГС Буйновци 21.06.2018 Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от горскостопанските дейности анализ на ефектите от ГС дейности.pdf
ДГС Буйновци 21.06.2018 Горска сертификация Декларация за дългосрочна ангажираност ДГС Буйновци декларация за дългосрочна ангажираност.pdf
ДГС Буйновци 21.06.2018 Горска сертификация Политика за управление на горите политика за управление на горите ДГС Буйновци.pdf
ДГС Тутракан 21.06.2018 Горска сертификация Декларация дългосрочна ангажираност към принципите и критериите на FSC – ТП ДГС Тутракан Декларация дългосрочна ангажираност към принципите и критериите.pdf
ДГС Тутракан 21.06.2018 Горска сертификация Резюме на ГСП на ТПДГС-Тутракан Резюме на ГСП на ТПДГС-Тутракан.pdf
ДГС Тутракан 21.06.2018 Горска сертификация Политика на ТП ДГС-Тутракан срещу корупцията и сродни на нея явления Политика на ТП ДГС-Тутракан срещу корупцията и сродни на нея явления.pdf
ДГС Тутракан 21.06.2018 Горска сертификация Писмо заинтересовани страни ТП ДГС-Тутракан Писмо заинтересовани страни ТП ДГС-Тутракан.pdf
ДГС Тутракан 21.06.2018 Горска сертификация ЛСП на ТПДГС-Тутракан ЛСП на ТПДГС-Тутракан.pdf
ДГС Тутракан 21.06.2018 Горска сертификация ГОРИ С ВИСОКА КОНСЕРВАЦИОННА СТОЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП „ДГС Тутракан” Доклад ГВКС ДГС Тутракан 2015 год..pdf
ДГС Тутракан 21.06.2018 Горска сертификация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА ПОДАЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ, КОРУПЦИОННИ ПРОЯВИ И/ИЛИ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ТП ДГС ТУТРАКАН Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за карупция и,или кнофликт на интереси.pdf
ДГС Тутракан 21.06.2018 Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги на територията на ТП ДГС Тутракан Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на ГСД.pdf
ДЛС Дунав 21.06.2018 Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС Дунав - Русе Политика за управление на горите на територията на ТП ДЛС Дунав - Русе.pdf
ДГС Сеслав 20.06.2018 Горска сертификация Уведомяване на заинересовани страни уведомление заинтересовани страни005.pdf
ДГС Сеслав 20.06.2018 Горска сертификация Ползване на дървесина през 2017г. ползвана дървесина през 2017г.pdf
ДГС Сеслав 20.06.2018 Горска сертификация Уведомяване на заинтересовани страни за Доклад за резултатите от проведен мониторинг през 2017 доклад.pdf
ДГС Сеслав 20.06.2018 Горска сертификация Политика за управление на горите политика за управление на горите.pdf
ДГС Сеслав 20.06.2018 Горска сертификация Декларация на ръководството за дългосрочна ангажираност към принципите и критериите на FSC декларация на ръководството.pdf
ДГС Сеслав 20.06.2018 Горска сертификация Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности в ДГС Сеслав вътрешни правила за разрешаване на спорове.pdf