Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Сеслав 25.01.2022 Ценоразпис ценоразпис за фермено произведени фазани и фазанови яйца в сила от 01.01.2022г. одобрен ценоразпис фазани в сила от 01.01.2022.pdf
ДГС Сеслав 25.01.2022 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина от склад, в сила от 01.02.2022г. одобрен ценоразпис за дървесина 01.02.2022г.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация количества дървесина от временен склад за физически лица за лична употреба през 2022г. по общини количество дървесина по общини за 2022.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Информация за подотдели по землища, в които през следващата стопанска година ще се извършват дейности по ЗГ и ЗЛОД, община Исперих дейности в община Исперих по ЗГ и ЗЛОД през 22022.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Информация за подотдели по землища, в които през следващата стопанска година ще се извършват дейности по ЗГ и ЗЛОД, община Самуил дейности в община Самуил по ЗГ и ЗЛОД през 22022.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Информация за подотдели по землища, в които през следващата стопанска година ще се извършват дейности по ЗГ и ЗЛОД, община Завет дейности в община Завет по ЗГ и ЗЛОД през 22022.pdf
Централно Управление 24.01.2022 Документ Вътрешни правила ЗОП 2021 vutre6ni pravila upravlenie_na_tsikala_na_OP_2021.doc
Централно Управление 24.01.2022 Ценоразпис Mинимални цени за ползване на базите за ловен туризъм, както и за услугите за организиран ловен туризъм, предоставяни от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и техните териториални поделения, за периода от 01.03.2022 г. до 28.02.2023 cenorazpis_lovni_uslugi-2022-2023_zapoved_website.pdf
ДГС Елена 17.01.2022 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЦЕНОРАЗПИС.pdf
Централно Управление 17.01.2022 Документ Закупени имоти ЗАКУПЕНИ_ИМОТИ_2021_СЦДП.pdf
Централно Управление 17.01.2022 Документ Закупени имоти ЗАКУПЕНИ_ИМОТИ_2021_СЦДП.xlsx
Централно Управление 23.12.2021 Документ Правилник за вътрешния трудов ред на СЦДП Габрово правилник_вътрешен_трудов_ред_2021.doc
Централно Управление 23.12.2021 Документ Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност в СЦДП Габрово информационна_сигурност_2021.doc
ДГС Елена 14.12.2021 Ценоразпис Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС.pdf
ДГС Габрово 22.11.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на добита дървесина от временен склад на ТП ДГС Габрово, в сила от 22.11.2021 година. ценоразпис.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП "ДГС -Свищов" Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Свищов18112021.pdf
ДГС Свищов Горска сертификация Информация до населени места за ползване на дървесина през 2022 г. от ТП ДГС Свищов Информация до населени места за ползване на дървесина през 2022 г от ТП ДГС Свищов17112021.pdf
ДГС Тутракан 12.11.2021 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите за 2022г. чл.38 -DGS-Tutrakan-2022.doc
ДГС Свищов 11.11.2021 Обем на дървесината, предоставяна по реда на чл. 38, ал.1 от Наредбата по чл. 95, ал.1 от Закона за горите Обем на дървесината, предоставяна на местни търговци за 2022 година. МТ-Обява.doc
Централно Управление 09.11.2021 Документ Статут на звеното за вътрешен одит Статут_ВО.pdf