Документи

В сила от 01.07.2008 г.
Приета с ПМС № 202 от 11.08.2008 г.
Обн. ДВ. бр.73 от 19 Август 2008г., изм. ДВ. бр.48 от 26 Юни 2009г.

КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч