Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Росица 05.03.2021 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 51 ж .pdf
ДГС Бяла 04.03.2021 Ценоразпис Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС.PDF
ДГС Плачковци 02.03.2021 Документ ИНФОРМАЦИЯ относно обема на дървесината за продажба по ценоразпис през 2021 година, определен по реда на чл. 71, ал. 6, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост на територията на ТП ДГС Плачковци информация за продажба от склад ТП ДГС Плачковци.pdf
ДГС Елена 02.03.2021 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЦЕНОРАЗПИС.pdf
ДЛС Каракуз 01.03.2021 Ценоразпис Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад. Ценоразпис за продажба дървесина от временен склад .pdf
ДГС Болярка 01.03.2021 Документ Информация за обема на дървесина за продажба от склад по ценоразпис през 2021 г. при ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Информация дървесина по ценоразпис.doc
ДГС Разград 26.02.2021 Ценоразпис ценоразпис 2021г. 011181702.pdf
ДГС Сеслав 26.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на дървесина съгласно чл.71, ал.1, т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, в сила от 01.03.2021г. ценоразпис дървесина по чл 71 от Наредбата022.pdf
ДГС Сеслав 26.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на дървесина от временен склад, в сила от 01.03.2021г. ценоразпис дървесина от склад в сила от 01032021.pdf
ДГС Свищов 26.02.2021 Документ Информация за обема на дървесина за продажба от склад по ценоразпис през 2021 г. при ТП ДГС Свищов Продажба на дървесина от склад по ценоразпис.doc
ДГС Тутракан 26.02.2021 Документ Информация за обема на дървесина за продажба по ценоразпис през 2021 г. при ТП ДГС Тутракан Обем на дървесината за продажба по ценоразпис.pdf
ДЛС Росица 26.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажните цени на добита дървесина от временен склад Ценоразпис за продажните цени на добита дървесина от временен склад.pdf
ДГС Тутракан 26.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад при ТП ДГС Тутракан, считано от 01.03.2021 г. Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад.pdf
ДГС Плачковци 26.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен склад на територията на ТП ДГС Плачковци ЦЕНОРАЗПИС_ТП_ДГС_ПЛАЧКОВЦИ_2021г..pdf
ДГС Буйновци 26.02.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад при ТП ДГС Буйновци, считано от 01.03.2021 г. ценоразпис за продажба на добита дървесина на временен склад при ТП ДГС Буйновци.pdf
ДГС Буйновци 26.02.2021 Документ Информация за обема на дървесина за продажба по ценоразпис през 2021 г. при ТП ДГС Буйновци информация за обема на дървесина за продажба по ценоразпис през 2021 г. ДГС Буйновци.doc
ДГС Болярка 26.02.2021 Ценоразпис ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Цени за продажба на дървен материал по дървесни видове и сортименти от склад, в сила от 01.03.2021 г. Ценоразпис.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация ползване община Главиница Землище Ст.Караджа ,Подлес,Осен_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация ползване община Разград община Разград, Черковна, Дянково_cor.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация ползване община Завет община Завет ,Веселец, Острово_cor.pdf