Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДЛС Воден 23.07.2018 Документ Заповед № 117/19.07.2018г. за ограничаване достъпа до горски територии за срок от 3 месеца в обхвата на РДГ Русе Заповед №117.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти.docx
ДГС Бяла Горска сертификация Доклад гори с висока консервационна стойност на територията на ТП „ДГС Бяла“ Доклад гори с висока консервационна стойност на територията на ТП „ДГС Бяла“.docx
ДГС Елена Горска сертификация Доклад за резултатите от проведения мониторинг за 2017г. ДОКЛАД мониторинг2017.doc
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Декларация от ръководството на ТП ДГС Горна Оряховица за дългосрочна ангажираност Декларация от ръководството за дългосрочна ангажираност.pdf
ДГС Елена Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесните продукти и екосистемни услуги анализ външни ефекти.docx
ДГС Разград Горска сертификация Планирани дейности на ТП ДГС Разград за 2018г. заинтересовани страни.pdf
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Резюме на анализа от проведения мониторинг през 2017г. на територията на ТП ДГС Горна Оряховица Резюме на анализа от проведения мониторинг през 2017г..docx
ДГС Елена Горска сертификация Доклад за ГВКС доклад ГВКС.doc
ДГС Елена Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ДГС Елена списък екосистемни услуги.doc
ДГС Елена Горска сертификация Резюме на ГСП Резюме на ГСП 2014.doc
ДЛС Воден Горска сертификация Доклад и анализ за мониторинг на територията управлявана от ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар” Nasoki po sistemata za monitoring.doc
ДГС Плачковци Горска сертификация ДОКЛАД ГВКС ТП ДГС ПЛАЧКОВЦИ 2018 ГОДИНА GVKS - Plachkovci_final sys zaplahi bez podotdeli.doc
ДЛС Воден Горска сертификация Резюме на извършения мониторинг Резюме -мониторинг.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация писмо заинтересовани страни Писмо-Заинтересовани страни-Доклад ГВКС.pdf
ДГС Силистра Горска сертификация Доклад ГВКС Доклад ГВКС ДГС Силистра.docx
ДГС Болярка Горска сертификация Доклад гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново ДОКЛАД ВКС БОЛЯРКА ВТ.doc
ДГС Горна Оряховица Горска сертификация Политика за управление на горите на територията на ТП ДГС Горна Оряховица Политика за управление на горите на територията на ДГС Г.Оряховица.doc
ДГС Силистра Горска сертификация Политика на ТП ДГС Силистра срещу корупцията и сродни на нея явления Политика срещу корупция и сродни на нея явления.pdf
ДЛС Воден Горска сертификация Доклад за резултатите от извършен мониторинг на горите Доклад 1.pdf