Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
Централно Управление 11.05.2021 Документ Статут на звеното за вътрешен одит в "Северноцентрално държавно предприятие" ДП, гр. Габрово СТАТУТ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности през 2021 г. ДГС Буйновци Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти 2021.docx
ДГС Сеслав Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ДГС „Сеслав” списък дървесни и недървесни продукти037.pdf
ДГС Сеслав Горска сертификация Д о к л а д за резултатите от проведения мониторинг през 2020 година в изпълнение на системата за мониторинг на територията управлявана от ТП ДГС „Сеслав“ мониторинг 2020.pdf
ДГС Буйновци Горска сертификация Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги 2021 г. ДГС Буйновци списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги 2021 ДГС Буйновци.docx
ДГС Буйновци Горска сертификация Резюме на анализа на проведения мониторинг през 2020 г. в ДГТ, управлявани от ТП ДГС Буйновци резюме на анализа на проведения мониторнинг през 2020 г..docx
ДЛС Росица 24.03.2021 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 63 з.pdf
ДЛС Росица 24.03.2021 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 64 а и 64 в.pdf
ДЛС Росица Горска сертификация Списък на подотделите, в които е предвидено годишно ползване на дървесина за 2021 година на територията на ТП ДЛС "Росица". Годишно ползване 2021.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на подотделите, в които е предвидено годишно ползване на дървесина за 2021 година на територията на община Главиница в териториалния обхват на ТП ДГС Тутракан Списък на подотделите, в които e предвидено ползване през 2021г-Главиница.pdf
ДГС Тутракан Горска сертификация Списък на подотделите, в които е предвидено годишно ползване на дървесина за 2021 година на територията на община Тутракан в териториалния обхват на ТП ДГС Тутракан Списък на подотделите, в които е предвидено ползване през 2021г-Тутракан.pdf
ДГС Горна Оряховица 11.03.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен в сила от 01.03.2021г. ценоразпис 01,03,2021 стояща дървесина.pdf
ДГС Горна Оряховица 11.03.2021 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървен материал от временен горски склад в сила от 01.03.2021г. ценоразпис 01,03,2021 временен склад.pdf
ДЛС Росица 05.03.2021 Планове за превенция и недопускане на ерозия Планове за превенция и недопускане на ерозия Противоерозионен план 51 ж .pdf
ДГС Бяла 04.03.2021 Ценоразпис Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС.PDF
ДГС Плачковци 02.03.2021 Документ ИНФОРМАЦИЯ относно обема на дървесината за продажба по ценоразпис през 2021 година, определен по реда на чл. 71, ал. 6, т. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост на територията на ТП ДГС Плачковци информация за продажба от склад ТП ДГС Плачковци.pdf
ДГС Елена 02.03.2021 Ценоразпис ЦЕНОРАЗПИС ЦЕНОРАЗПИС.pdf
ДЛС Каракуз 01.03.2021 Ценоразпис Ценоразпис-продажба на дървесина от временен склад. Ценоразпис за продажба дървесина от временен склад .pdf
ДГС Болярка 01.03.2021 Документ Информация за обема на дървесина за продажба от склад по ценоразпис през 2021 г. при ТП ДГС "Болярка", гр. В. Търново Информация дървесина по ценоразпис.doc
ДГС Разград 26.02.2021 Ценоразпис ценоразпис 2021г. 011181702.pdf