Документи

Поделение Добавен Тип Описание Файл
ДГС Горна Оряховица 28.04.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървен материал от временен горски склад, в сила от 02.05.2023 г. Ценоразпис от склад.pdf
ДГС Елена 28.04.2023 Ценоразпис Ценоразпис Ценоразпис.pdf
ДГС Горна Оряховица 17.03.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен, в сила от 15.03.2023 г. Ценоразпис на корен.pdf
ДГС Разград 27.02.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 24.02.2023г Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 24.02.2023г..pdf
ДГС Плачковци 20.02.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина на корен съгласно чл. 71, ал. 1, т. 7 от Наредбата за условията и реда за възлагане не дейности в горски територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни продукти на територията на ТП „ДГС Плачковци“ ЦЕНОРАЗПИС_2023 -корен.pdf
ДГС Габрово 17.02.2023 Ценоразпис Информация относно реда и цените за продажба на дърва за огрев от временен склад на физически лица за лична употреба. Информация за продажба на дърва за огрев на физически лица през 2023 г..pdf
ДГС Буйновци 13.02.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 15.02.2023 г. ценоразпис за продажба на добита дървесина при ТП ДГС Буйновци, считано от 15.02.2023.pdf
ДГС Тутракан 13.02.2023 Ценоразпис И Н Ф О Р М А Ц И Я За обема и цените на дървесината, която ще се продава по ценоразпис от временен горски склад от ТП ДГС Тутракан през 2023 година на физически лица за лична употреба за отоплителен сезон 2023 – 2024 година. Информация за продажба на дърва за огрев по ценоразпис-Тутракан-2023.docx
ДЛС Дунав 02.02.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица и еднолични търговци ценоразпис.pdf
ДГС Габрово 31.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажни цени на стояща дървесина на корен в сила от 01.02.2023 г. ценоразпис.pdf
ДГС Силистра 18.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис към 01.01.2023г. Ценоразпис.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на обли дървени материали на юридически лица от временен склад ценоразпис-юридически лица_cor.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис извършване на услуга товарене на обли дървени материали ценоразпис-услуга товарене с кран_cor.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис на дървесина по чл.71, ал.1,т.3 ценоразпис-отпадъчна дървесина_cor.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис на обли дървени материали от временен склад ценоразпис-дървени мат-ли от временен склад_cor.pdf
ДЛС Воден 13.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис на обли дървени материали от временен склад до краен потребител ценоразпис-дървени мат-ли до краен потребител_cor.pdf
ДГС Разград 10.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на дървесина в сила от 01.01.2023г ценоразпис 01.01.2023г._cor.pdf
ДГС Свищов 05.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис стояща дървесина на корен в сила от 01.01.2023г. Ценоразпис стояща дървесина на корен в сила от 01.01.2023г ТП ДГС Свищов.pdf
ДГС Болярка 05.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис - цени за продажба на дървен материал по дървесни видове и асортименти от склад при ТП Държавно горско стопанство "Болярка" гр. Велико Търново към СЦДП ДП гр. Габрово в сила от 01.01.2023г. Ценоразпис 2023.pdf
ДГС Горна Оряховица 05.01.2023 Ценоразпис Ценоразпис за продажба на остатъци от дървесина и вършина в сечищата, считано от 01.01.2023 г. Ценоразпис за продажба на остатъци от дървесина и вършина в сечищата.pdf