Северноцентралното държавно предприятие залеси 4254 декара през 2015 г.

22 Jan
2016
През 2015 година Северноцентралното държавно предприятие -Габрово залеси 4254 дка, което е с 294 дка над първоначалните предвиждания. От тях 2922 дка са залесени с топола и 1632 дка с акация, цер, летен дъб, сребролистна липа, обикновен явор, полски ясен, бял бор и черен бор. Горските култури са създадени на площи след извършени голи сечи на тополови култури и санитарни сечи, вследствие на биотични и абиотични фактори.
За залесяване и отглеждане на горските култури са изразходвани общо 2 519 873 лева. от които 2 226 520 лв. собствени средства на СЦДП и 293 353 лв. от европейски програми. През годината успешно бе завършен проект по мярка 226 от Програма за развитие на селските райони, реализиран от ДГС Габрово. По него бяха залесени със зимен дъб, цер, явор и сребролистна липа 300 дка в лесопарк „Градище” край Габрово.
В разсадниците са произведени 650 000 фиданки, които покриват изцяло нуждите на предприятието от посадъчен материал за сезона есен 2015г. - пролет 2016г., както и заявките на други организации.
3700 дка е планираното залесяване през 2016г. За дейностите по създаване и отглеждане на горски култури Северноцентралното държавно предприятие - Габрово предвижда 2 881 454 лева.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч