Пон - Пет 8:30 - 17:00

СЦДП предприема мерки във връзка с променената пазарна ситуация по реализация на технологичната дървесина

14.03.2014

Ръководството на „Северноцентрално държавно предприятие” ДП предприема комплекс от мерки, с които се разпределя тежестта на влошените пазарни условия за технологичната дървесина между Предприятието и дърводобивните фирми. За очерталата се през последните месеци стагнация на пазара на технологичната дървесина и намалените изкупни цени на големите преработвателни предприятия, алармираха 10 дърводобивни фирми. Това стана на преведената на 12.03. среща в Габрово с ръководството на СЦДП, в присъствието на г-жа Елица Ненчева, представляваща Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост, и директори на териториални поделения от предприятието.

На директорите на ТП вече се дава възможност за подписване на допълнителни споразумения към договорите, които се изпълняват в момента. Въвежда се разсрочено плащане на закупената дървесина със срок, идентичен със срока, в който преработвателите на дървесина се разплащат с дърводобивните фирми, но не по-дълъг от крайния срок на договора. Директорите на териториалните поделения ще прилагат тази мярка спрямо фирми с добра търговска репутация.

Като се взема предвид, че при санитарни сечи качеството на дървесината е влошено, комисия от служители на териториалните поделения, в присъствието на представител на фирмата – изпълнител, ще извършва проверка на терена за наличието на суха и паднала дървесина, неотговаряща на изискванията на БДС. При необходимост, комисията ще предлага подписване на допълнително споразумение за добив на асортимент, непредвиден в договора – „технологична дървесина неотговаряща на БДС“ – със съответните експертно определени количества. Този асортимент ще се продава на цена на корен 16-20 лв./пл.куб.м.

За вбъдеще, преди изготвяне на план-сметките за предстоящите процедури за отдаване на санитарни сечи, комисия от представители на териториалното поделение ще изготвя протокол за наличието на асортимента „технологична дървесина неотговаряща на БДС“ и експертно ще определя неговото количество.

Във връзка с намалената вноска във фонд „Инвестиции в горите“ за увредените гори, цената на иглолистната дървесина и дърва, отговарящи на БДС /и добивана от санитарни сечи!/ ще бъде около 23 лв./пл.куб.м. За широколистната технологична дървесина и дърва, добивани при санитарни сечи, цената ще се понижи с до 3 лв./пл.куб.м., в зависимост от особеностите на обектите.

С цел да не се задържат финансови средства, необходими за дейността на фирмите, авансовите вноски ще са минимални и внасянето им ще може да се прави при получаване на позволителното за сеч, а не при подписване на договора. По преценка на директора на териториалното поделение ще се допуска разсрочено плащане със срок не по-дълъг от крайния срок на договора. Ако не се прилага разсрочено плащане, ще може да не се изисква авансова вноска, а дървесината да се заплаща преди експедицията.

Директорите на териториални поделения ще предвиждат направа на извозни пътища във всички насаждения, където технологията за усвояване на дървесината ги изисква. В план-сметките и анализа за определяне на цената ще бъдат посочени насажденията, в които е предвидено да се направят пътища, със съответната им дължина и стойност. В договора ще се предвижда санкция при предвиден и ненаправен път.

Предвид общата тенденция за намаление цената на технологичната дървесина и дървата, цената на посочените асортименти да бъде намалена и за дървесината, добивана от „не санитарни“ сечи, с до 2 лв./пл.куб.м. Също така СЦДП поема ангажимент да продава сертифицираната дървесина на „нормални“ цени /обичайната цена на сертифицираната дървесина е с до 2 лв./пл.куб.м. по-висока от тази на несертифицираната/.

Ръководството на СЦДП ще наблюдава внимателно общата пазарна обстановка и ако тя се нормализира, а търсенето на дървесина се повиши, си запазва правото да пре