Горските служители са активно ангажирани по ограничаване разпространението на АЧС

26 Jul
2019
Всички служители по горите са ангажирани в момента да съдействат на органите, отговарящи за прилагане мерките за борба с Африканската чума по свинете, като заетите в системата на горите са основният ресурс за борба със заболяването, отнасящо се до дивата популация.
Служители на държавните ловни и горски стопанства от засегнатите области в обхвата на СЦДП, обозначават инфектираните и буферни зони, обявени със Заповеди на БАБХ за всяко едно възникнало ново или повторно огнище. Обозначаването става, чрез поставяне на информационни табели, предвид трайни топографски елементи и съществуващата ситуация на терена.
В инфектираната зона А (в радиус от 2 км около огнището) горските служители извършват претърсване за мъртви животни, следят за спазването на забранителния режим на достъп на външни хора и автомобили до горските територии в инфектираните зони. В тях е забранен лова, което също се следи стриктно от горските служители. Действията се извършват при спазване на всички мерки за биосигурност.
В инфектираната зона Б от (2 до 20 км) служители на стопанствата организират, заедно с членове на ловни сдружения, ежедневен индивидуален отстрел на дива свиня. Изпълняват го ловци, притежаващи квалификация за подборен лов.
Зоната се претърсва през ден за трупове на дива свиня. Мъртвите прасета, включително тези, които са отстреляни, задължително се унищожават, чрез загробване, след вземане на проба за АЧС. Без значение дали прасето е отстреляно от ловец или горски служител, ангажиментът по транспортиране на трупа, загробването, вземането на проби, изпращането им до специализирани лаборатории, както и дезинфекция на мястото, е вменен на горските служители. За целта държавните горски и ловни стопанства разполагат с обучени лица за вземане на проби, с правоспособност да боравят с животински продукти.
За редуциране популацията на дивата свиня, като една от мерките за справяне със заразата, се разчита и на метода за улов на живи свине в стационарни капани. СЦДП разполага с няколко такива – четири от тях са в готовност за действие, по няколко в момента се извършват ремонтни дейности.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч