ИЗЯВЛЕНИЕ

26 Oct
2021
Във връзка с появилите се спекулации в публичното пространство, чрез социалните мрежи, относно дейността на „Северноцентрално държавно предприятие“ ДП (СЦДП) и в частност териториалните му поделения Държавно горско стопанство Силистра, Държавно ловно стопанство „Каракуз“-гр. Дулово и Държавно горско стопанство „Сеслав“-гр. Кубрат, бихме искали да направим следните уточнения:
Изнесената информация в публичното пространство е манипулативна и се използва за политически цели. СЦДП категорично се разграничава от твърденията, а засегнатите лица ще потърсят правата си по съдебен ред.
Дружеството „ТАРЪМ-ТАРЪМ“ ЕООД не работи на територията на СЦДП. Общодостъпните данни в търговския регистър показват, че лицето Ивайло Димитров е едноличен собственик на капитала на въпросното дружество. Според публичните данни, към момента Окръжна прокуратура Силистра е наложила запор на дяловете на Ивайло Димитров във дружество с фирма „ТАРЪМ-ТАРЪМ“ ЕООД, с оглед обезпечаване на наказание и конфискация за извършено престъпление по чл. 255, ал. 3 от НК.
В периода април-септември 2018 г. дружество „ТАРЪМА-1“ ЕООД, натрупва задължения към ТП ДЛС „Каракуз“ гр. Дулово в общ размер на 254 142,01 лв. След като дружеството не предприема действия за тяхното погасяване, СЦДП потърсва правата си по съдебен ред. С решение на Окръжен съд-Силистра от 01.06.2020 г. дружество „ТАРЪМА-1“ ЕООД е осъдено да плати на ТП ДЛС „Каракуз“-гр. Дулово горепосочената главница, ведно с лихвите и разноските по делото. Сумата все още не е изплатена.
Отново през 2018 г. дружество „ТАРЪМА“ ЕООД натрупва задължения към СЦДП на обща стойност 188 626,70 лв., като след навременни действия на СЦДП по обезпечаване на бъдещи вземания, дългът е частично погасен. За остатъка от 27 724,71 лв. е сключено споразумение със предприятието.
Към настоящия момент, взаимодействия на лицето Ивайло Димитров със СЦДП са непреки, като горепосоченото лице има отношения към следните юридически лица: ТАРЪМА“ ЕООД и "Таръма" 1 ЕООД – и двете собственост на трети лица. СЦДП има сключени договори с „ТАРЪМА“ ЕООД за дърводобив от 3664 куб. м. Единият с ДГС „Сеслав“-гр. Кубрат за 2804 куб. м., а другият с ДЛС „Каракуз“- гр. Дулово за 860 куб. м. дървесина.
Недопустимо е да бъдат разпространявани манипулативни твърдения, макар и в опити да се прави предизборна агитация.
КОНТАКТИ

гр. Габрово 5300
ул. „Бодра смяна” 3
тел. 066 800 077
факс: 066 800 094
e-mail: office@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч